Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zakończył się remont drogi powiatowej nr 5599P Doruchów – Kępno. Zadanie wykonano przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – dofinansowanie wyniosło 539 127 zł, a całe zadanie kosztowało 1 078 254,94 zł.

Zakończono I i II etap zadania pn. Remont drogi powiatowej 5574P Mikstat – Ostrzeszów, na odcinku Siedlików – Mikstat.  Dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

CEL ZADANIA :
Droga powiatowa nr 5574P Mikstat – Ostrzeszów przebiega na odcinku od Mikstatu do Ostrzeszowa łączy dwie drogi wojewódzkie nr 447 Antonin-Grabów n. Pr. i dr nr. 449 Syców Błaszki.

Droga łączy terytorialne dwa miasta Mikstat i Ostrzeszów oraz przebiega przez teren obu gmin i jest kategorii Z-Zbiorcza spełnia jednocześnie warunki ponadlokalności.

Realizacja zadania gwarantuje podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na tej drodze powiatowej. Remont drogi powiatowej ma na celu rozwój infrastruktury drogowej i polepszenie jej jakości dostosowując się do jej aktualnych wymagań ruchu drogowego i jest ściśle powiązana celami
Długookresowej Strategii Rozwoju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności jako poprawa dostępności transportowej poprzez poprawę jakości drogi oraz powiązań z drogami wojewódzkimi. Droga ma kluczowe znaczenie dla działających na terenie powiatu przedsiębiorstw, urzędów (UMiG, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, Urząd Stanu Cywilnego, ZUS, KRUS) ,sądu, bibliotek, 4-ech szkół ponadgimnazjalnych, przedszkoli, kina, hali sportowej, basenów, szpitala, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej. Stanowi ważny element sieci publicznego transportu zbiorowego. Trasę Ostrzeszów – Mikstat każdego dnia obsługuje 7 linii autobusowych, z których korzystają głównie uczniowie ostrzeszowskich szkół oraz pracownicy ostrzeszowskich i mikstackich zakładów pracy.

Powiat Ostrzeszowski to powiat o najwyższym wskaźniku peryferyjności czasowej w województwie. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na czas dojazdu do ośrodka miejskiego subregionalnego (Kalisz) oraz powiatowego (Ostrzeszów). Celem zadania jest również zwiększenie atrakcyjności
terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w podstrefie Ostrzeszów na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która obejmuje swym zasięgiem obszar ponad 18 ha i zapewnia wiele miejsc pracy, w tym osobom dojeżdżającym na trasie Ostrzeszów-Mikstat. Oprócz celów mierzalnych należy dodać że dzięki realizacji tej inwestycji wzrośnie dostępność do atrakcji turystycznych Ostrzeszowa i Mikstatu, jakościowa poprawa połączeń z regionalną i wojewódzką siecią dróg, poprawa walorów
estetycznych, zapobieganie dyskryminacji mieszkańców poprzez likwidację utrudnień dostępu do lokalnych centrów rozwoju, instytucji, zakładów pracy, szkół, sklepów banków, miejsc sakralnych. Na wykonywanym odcinku drogi zostały już zamontowane wyświetlacze prędkości które poprawią bezpieczeństwo w obrębie szkoły i przejścia dla pieszych w Komorowie. Wyremontowany został chodnik w Siedlikowie. Planowane dalsze prace w 2022 roku obejmą remonty chodnika, nawierzchni jezdni i poboczy drogi na pozostałym odcinku.

Skip to content