Rozwój elektronicznych usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie

Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, poddziałanie 2.1.1.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020

Cel:

Poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz usprawnienie procesów wewnętrznych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno- komunikacyjne.

Planowane efekty:

Rezultatem realizacji projektu będzie wzrost liczby osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracja publiczną oraz wzrost liczby pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informację sektora publicznego.

Całkowita wartość projektu: 948 428,99 PLN

Dofinansowanie z UE:  806 164,57 PLN

 

Back to top button
Skip to content