Insygnia powiatu

 

Rada Powiatu w Ostrzeszowie
Uchwała Nr XXVI/108/01
Rady Powiatu w Ostrzeszowie
z dnia 21 stycznia 2001 roku

w sprawie: nadania herbu Powiatu Ostrzeszowskiego.

     Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm) oraz art. 12, pkt. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) Rada Powiatu w Ostrzeszowie uchwala, co następuje:

§1

Nadaje się herb Powiatu Ostrzeszowskiego, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.

§2

 • Herbem Powiatu Ostrzeszowskiego jest wizerunek głowy orła białego ze złotą koroną, zwróconej w prawo, wokół której widnieje siedem gwiazd w barwie żółtej, symbolizujących siedem gmin powiatu oraz klucze w barwie żółtej – symbol Starosty.
 • Herb Powiatu Ostrzeszowskiego umieszczony jest w niebieskim polu tarczy.

§3

Kolorystyka barw herbu określona jest wg standardu CMYK:

 • żółty (yellow 100%);
 • niebieski (cyan 100% + magenta 75%);
 • czarny 100%.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrzeszowie.

§5

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
/-/ Zofia Witkowska

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XXVI/108/01

Rady Powiatu w Ostrzeszowie
z dnia 21 stycznia 2001 roku

w sprawie: nadania herbu
Powiatu Ostrzeszowskiego.

Na podstawie ustawy o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać w drodze uchwały rady, własne herby i flagi.
Ustawa o samorządzie powiatowym daje Radzie Powiatu prawo podejmowania uchwał w sprawach herbu i flagi powiatu na zasadach określonych w wyżej cytowanych przepisach.
Korzystając z tego uprawnienia Starosta Ostrzeszowski powołał Komisję Historyczną ds. opracowania herbu i flagi Powiatu Ostrzeszowskiego, która przedstawiła projekty herbu i flagi opracowane przez artystę plastyka Edwarda Haladyna.
Herb powiatu – oparty na herbie miasta Ostrzeszowa – będącym uszczerbkiem godła państwowego – przedstawia wizerunek głowy orła białego ze złotą koroną, zwróconej w prawo, wokół której widnieje siedem gwiazd w barwie żółtej, symbolizujących siedem gmin powiatu oraz klucze w barwie żółtej – symbol Starosty. Herb Powiatu Ostrzeszowskiego umieszczony jest w niebieskim polu tarczy.
Kolorystyka barw herbu i flagi określona jest wg standardu CMYK:

 • żółty (yellow 100%);
 • niebieski (cyan 100% + magenta 75%);
 • czarny 100%.

Projekt herbu i flagi wymaga zaopiniowania przez Komisję Heraldyczną powołaną w trybie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Komisji Heraldycznej (Dz. U. Nr 70, poz. 779).
Projekty przedstawione przez Komisję Historyczną wraz z załączonymi projektami uchwał Rady Powiatu przyjętymi przez Zarząd Powiatu przedłożono do zaopiniowania Komisji Heraldycznej przy MSWiA, która wyraziła opinię o przedłożonych projektach. Uwagi Komisji Heraldycznej przy MSWiA o projektach zostały w pełni uwzględnione i naniesione na projekt herbu i flagi powiatu, a następnie zaakceptowane przez Zarząd Powiatu i wszystkie komisje stałe Rady Powiatu.
W związku z powyższym uchwalenie herbu Powiatu przez organ stanowiący jest zasadne.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie
/-/ mgr inż. Andrzej Grzyb< />

 

 

Rada Powiatu w Ostrzeszowie
Uchwała Nr XXVI/109/01
Rady Powiatu w Ostrzeszowie
z dnia 21 stycznia 2001 roku
w sprawie: nadania flagi Powiatu Ostrzeszowskiego.

     Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm) oraz art. 12, pkt. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) Rada Powiatu w Ostrzeszowie uchwala, co następuje:

§1

Nadaje się flagę Powiatu Ostrzeszowskiego, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.

§2

Flaga Powiatu Ostrzeszowskiego przestawia kolejno barwy powiatu, którymi są kolory: niebieski, żółty, niebieski, ułożone w trzech poziomych pasach, z herbem Powiatu Ostrzeszowskiego umieszczonym centralnie w środkowym żółtym pasie.

§3

Kolorystyka barw flagi określona jest wg standardu CMYK:

 • żółty (yellow 100%);
 • niebieski (cyan 100% + magenta 75%);
 • czarny 100%.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrzeszowie.

§5

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XXVI/109/01

Rady Powiatu w Ostrzeszowie
z dnia 21 stycznia 2001 roku

w sprawie: nadania flagi
Powiatu Ostrzeszowskiego.

Na podstawie ustawy o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać w drodze uchwały rady, własne herby i flagi.
Ustawa o samorządzie powiatowym daje Radzie Powiatu prawo podejmowania uchwał w sprawach herbu i flagi powiatu na zasadach określonych w wyżej cytowanych przepisach.
Korzystając z tego uprawnienia Starosta Ostrzeszowski powołał Komisję Historyczną ds. opracowania herbu i flagi Powiatu Ostrzeszowskiego, która przedstawiła projekty herbu i flagi opracowane przez artystę plastyka Edwarda Haladyna.
Flaga Powiatu Ostrzeszowskiego przestawia kolejno barwy powiatu, którymi są kolory: niebieski, żółty, niebieski, ułożone w trzech poziomych pasach, z herbem Powiatu Ostrzeszowskiego umieszczonym centralnie w środkowym żółtym pasie.
Kolorystyka barw herbu i flagi określona jest wg standardu CMYK:

 • żółty (yellow 100%);
 • niebieski (cyan 100% + magenta 100%);
 • czarny 100%.

Projekt herbu i flagi wymaga zaopiniowania przez Komisję Heraldyczną powołaną w trybie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Komisji Heraldycznej (Dz. U. Nr 70, poz. 779).
Projekty przedstawione przez Komisję Historyczną wraz z załączonymi projektami uchwał Rady Powiatu przyjętymi przez Zarząd Powiatu przedłożono do zaopiniowania Komisji Heraldycznej przy MSWiA, która wyraziła opinię o przedłożonych projektach. Uwagi Komisji Heraldycznej przy MSWiA o projektach zostały w pełni uwzględnione i naniesione na projekt herbu i flagi powiatu, a następnie zaakceptowane przez Zarząd Powiatu i wszystkie komisje stałe Rady Powiatu.
W związku z powyższym uchwalenie flagi Powiatu przez organ stanowiący jest zasadne.

Starostwo Powiatowe Ostrzeszów
Back to top button
Skip to content