Zmiana Statutu

UCHWAŁA Nr V/35/03
Rady Powiatu w Ostrzeszowie
z dnia 6 marca 2003 roku

w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Ostrzeszowskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXII/126/01 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 27 września 2001 roku – Statut Powiatu Ostrzeszowskiego wprowadza się następujące zmiany:

1.§ 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustawowy skład Rady wynosi 17 radnych.”

2.§ 9 otrzymuje brzmienie:

„jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących”.

3.w § 10 ust 1: otrzymuje brzmienie:

„1. Oprócz Komisji Rewizyjnej Rada powołuje następujące stałe komisje:
1)Finansów i Mienia Powiatu,
2)Oświaty, Kultury i Sportu,
3)Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu,
4)Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych.”

4.§ 18 otrzymuje brzmienie:

Po słowach „Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący” dopisuje się „a w razie niemożności wskazania przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem”.

5.§ 98 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Odpowiednie Komisje opiniują:
a)projekty uchwał,
b)wnioski,
c)postanowienia proceduralne,
d)deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
e)stanowiska – zawierające oświadczenia w określonej sprawie,
f)apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do
określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
g)opinie – zawierające oświadczenia wiedzy lub oceny,
i przekazują je Radzie”.

6.w § 106:

ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ 1. Zarząd liczy od 3 do 5 osób”.
ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ 3) od 1 do 3 Członków Zarządu Powiatu”.

7.skreśla się dotychczasowy § 128,

8. nowy § 128 otrzymuje brzmienie:

„Traci moc uchwała Nr V/24/99 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29.01.1999 r.: Statut Powiatu Ostrzeszowskiego.”

9. nowy § 129 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”

10. Dodatkowo wprowadza się do Statutu spis treści, umiejscowiony na jego początku.

§ 2

Jednolity tekst Statutu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrzeszowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że § 3 wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr V/35/03
Rady Powiatu w Ostrzeszowie
z dnia 6 marca 2003 roku

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu, który w chwili obecnej określa jakie komisje rada powołuje.
Zgodnie z art. 17 ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
Z uwagi na zmianę liczebności Rady konieczne jest dokonanie zmian w nazewnictwie i przedmiocie działania poszczególnych komisji.
Zgodnie z art. 9 ust. 4 w skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40.000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.
Art. 9 ust 4 zmieniony został przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.23.220) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2002 r.
Ustawowy skład Rady Powiatu Ostrzeszowskiego wynosi zatem 17 radnych.
Z tego powodu § 7 statutu określający liczbę radnych na 18 stał się nieaktualny i stąd wynika jego zmiana.
Zmiana liczebności i nazw komisji wynika z zapewnienia sprawnego funkcjonowania komisji rady w nowej kadencji. Poprzednio 7 stałych komisji (w tym Rewizyjna) funkcjonowało w ramach 25 osobowej rady. Racjonalnym wydaje się zatem przy 17 osobowej radzie ograniczenie liczby komisji do 5 (w tym komisji rewizyjnej).
Po wejściu w życie nowelizacji statutu koniecznym będzie uchwalenie zmian
w nazewnictwie wybranych komisji – zgodnie ze statutem.
§ 128 dotyczył w całości sytuacji końca I kadencji samorządu powiatowego i opierał się na przepisach przejściowych. W związku z powyższym wymaga wykreślenia ze statutu.
W związku z powyższym dokonanie zmian w statucie powiatu jest uzasadnione.

Starostwo Powiatowe Ostrzeszów
Back to top button
Skip to content