Liceum ogólnokształcące szkołą ogólnego sukcesu

Opis projektu

                Znalezione obrazy dla zapytania województwo wielkopolskie projekt współfinansowany z efs

 

Liceum ogólnokształcące szkołą ogólnego sukcesu

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe

 

Całkowita wartość projektu 189 737,50 zł

w tym kwota dofinansowania 168 617,50 zł

Data rozpoczęcia projektu 2018-01-01

Data zakończenia projektu 2018-12-31

 

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności istotnych z punktu widzenia  rynku pracy oraz doposażenie szkolnych klasopracowni I LO w Ostrzeszowie w woj. wielkopolskim.Celem zapewnienia kompleksowego wsparcia projekt  zakłada również realizację działań szkoleniowych, skierowanych do 36 nauczycieli w szkole. Realizacja operacji nastąpi poprzez trzy, równolegle prowadzone zadania. Pierwsze polegać będzie na zorganizowaniu zajęć dodatkowych dla uczniów zainteresowanych rozwojem uzdolnień w obszarze nauk  matematyczno-przyrodniczych. Praca z uczniami  prowadzona będzie w „Szkolnym laboratorium nauki”, w ramach w 5 kół przedmiotowych. Proces nauczania, którym  zostanie objętych 75 uczniów, a sam proces edukacyjny prowadzony będzie z wykorzystaniem metod eksperymentalnych. Wnioskodawca zakłada, iż 1/3 zajęć odbędzie się w formie  terenowej. Zwieńczeniem działań laboratorium będzie organizacja szkolnych dni nauki i sportu, w których wezmą udział  przedstawiciele środowiska akademickiego i sportu. Dzięki „Laboratorium” uczniowie poznają, jak wielki mają wpływ na otaczającą rzeczywistość, a podstawowym narzędziem do tego jest nauka, twórcze i krytyczne myślenie oraz podejście badawcze do otaczającego świata. Drugim zadaniem jest doposażenie klasopracowni matematyczno-przyrodniczych. Wnioskodawca zakłada doposażenie 5 klasopracowni w zawierający nowoczesne rozwiązania  ICT sprzęt i wyposażenie. Trzecie zadanie to szkolenia nauczycieli, które będą obejmowały zagadnienia z zakresu prowadzenia procesu dydaktycznego  metodami eksperymentalnymi i aktywizującymi oraz wykorzystania rozwiązań ICT w pracy dydaktycznej. Dzięki objęciu wsparciem szkoleniowym  nauczycieli, podniesiona zostanie jakość ich nauczania, przez co z efektów realizacji projektu skorzystają wszyscy uczniowie, a nie tylko ci zaangażowani w  pracę w ramach „Laboratorium”. We wszystkich działaniach uwzględniane będą zindywidualizowane potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

Cele i rezultaty projektu

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych 2 i 3 Ósmej Osi priorytetowej WRPO 2014+, poprzez zwiększenie liczby uczniów,  którzy nabyli kompetencje kluczowe, zwiększenie liczby nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje oraz zwiększenie liczby szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Celem projektu jest osiągnięcie do 31 grudnia 2018 r.  wzrostu kompetencji kluczowych u 60 uczniów I LO w Ostrzeszowie– uczestników projektu, wyrażającego się wzrostem umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów naukowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych przy   wykorzystaniu metod doświadczalnych, terenowych i demonstracyjnych oraz przy użyciu urządzeń zawierających rozwiązania ICT. Dodatkowo wnioskodawca zakłada wzrost u 30 nauczycieli umiejętności w  zakresie stosowania metod eksperymentalnych.

W efekcie realizacji projektu zostanie doposażonych 5 szkolnych klasopracowni przedmiotowych: matematyczna, biologiczna, fizyczna, chemiczna i geograficzna.

 

Beneficjenci projektu

Projektem zostanie objętych 75 uczniów I LO w Ostrzeszowie  zainteresowanych kreatywnym i innowacyjnym rozwojem w obszarze nauk mat-przyrodniczych w formie dodatkowych  zajęć.  Wielkość grupy wnioskodawca oszacował na podstawie przeprowadzonego badania. Są to uczniowie  ambitni, których oczekiwania nie zostają należycie  zaspokojone przez realizację programu w standardowym wymiarze (uczniowie zdolni to kategoria uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych). Zostaną oni wyłonieni w procedurze rekrutacji. Pierwszeństwo mieć będą mieć U niepełnosprawni, w dalszej kolejności U wg. kolejności  złożonych deklaracji uczestnictwa. Podstawą procesu rekrutacji będzie regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

W projekcie weźmie udział  również 36 nauczycieli LO.

Marzena Pomorska
Back to top button
Skip to content