Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim

Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działania 9.3 „Inwestowanie w
rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w
rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.

Cel:
Poprawa jakości kształcenia w ZS nr 1 w Ostrzeszowie i ZS nr 2 w Ostrzeszowie poprzez
utworzenie nowych pracowni kształcenia zawodowego oraz zakup sprzętu dydaktycznego i
wyposażenia

Planowane efekty:
Rezultatem realizacji projektu będzie wzrost liczby użytkowników wspartych obiektów
infrastruktury zawodowej.

Całkowita wartość projektu: 2 926 114,38 PLN
Dofinansowanie z UE: 2 487 197,21 PLN

Back to top button
Skip to content