PRAKTYKA CZYNI MISTRZA

Projekt „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA” jest przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego,  powiat ostrzeszowski i  Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie.

 

Termin realizacji projektu: 07.01.2019 r. – 31.08.2020 r.

 

Całkowita wartość projektu:  747 516,25 zł.

 

Kwota dofinansowania: 672 764,62 zł.

 

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu wsparciem w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 zostanie objętych:

  • 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych,
  • co najmniej 100 uczniów z kierunków: technik mechatronik, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Cel główny:

Podniesienie kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 100 uczniów/uczennic (32K/68M) i 8 nauczycieli/ek (4K) Technikum Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania lokalnych oraz regionalnych pracodawców w okresie od 07.01.2019 r. do 31.08.2020 r. w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Cele szczegółowe:

  • Cel szczegółowy 1: Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 70 UP, dzięki współpracy szkoły z pracodawcami w obszarze organizacji staży.
  • Cel szczegółowy 2: Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych 100 UP, dzięki nawiązanej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń/zajęć oraz warsztatów specjalistycznych.
  • Cel szczegółowy 3: Stworzenie w szkole odpowiednich warunków technicznych w pracowniach praktycznej nauki zawodu odpowiadającym rzeczywistym warunkom środowiska przyszłej pracy absolwentów.
  • Cel szczegółowy 4: Podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych przez 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

Planowane efekty:

  • Profesjonalne i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu.
  • 70 uczniów/uczennic Technikum Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy.
  • 8 nauczycieli/nauczycielek kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.
  • 100 uczniów/uczennic, którzy nabyli kompetencje w wyniku zakończonego udziału we wsparciu.

Back to top button
Skip to content