Przebudowa boiska sportowego przy I LO

Opis projektu

 

- baner_wrpo_crg_550.png

 

Przebudowa boiska sportowego

przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie

 

Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

Termin realizacji projektu: 1.07.2017 r. – 30.11.2017 r.

 Całkowita wartość projektu: 746 580,05 zł

 Kwota dofinansowania: 634 593,04 zł

 

Uzasadnienie realizacji projektu

W toku przeprowadzonej diagnozy sytuacji I LO  beneficjant    stwierdził, iż  problemy  szkoły w dużej mierze wynikają z braku odpowiedniej infrastruktury sportowej. Na podstawie oglądu stanu obecnego  boiska, przeprowadzonych badań ankietowy, analizy dokumentów, diagnozy demograficznej,  wywiadów bezpośrednich oraz szerokiej analizy otoczenia szkoły ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego środowiska sportowego, beneficjent doszedł do wniosku,  iż przebudowa szkolnego boiska jest zadaniem bezalternatywnym.  Boisko szkolne w obecnym stanie nie nadaje się do użytkowania. Jest niewymiarowe, nie posiada wyposażenia, a trening na nim wiąże się z dużym ryzykiem doznania urazu. Wymaga ono kompleksowej rozbudowy i wyposażenia w stałe urządzenia sportowe. Zły stan  boiska uniemożliwia właściwą realizację podstawy programowej z zajęć wychowania fizycznego oraz wyklucza prowadzenie na nim innych szkolnych form aktywizacyjnych.

 

Cele projektu

Celem projektu  „Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie”  jest poprawa jakości edukacji w I LO w Ostrzeszowie oraz rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności pracy zespołowej u uczniów szkoły.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację dwóch celów szczegółowych:

1) wzrostu umiejętności rozwiązywania problemów naukowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych przy wykorzystaniu metod doświadczalnych, terenowych i demonstracyjnych oraz przy użyciu urządzeń zawierających rozwiązania ICT, oraz

2) rozwoju umiejętności, cech i postaw pożądanych z punktu widzenia rynku pracy, poprzez wychowanie sportowe uczniów.

Aby to uzyskać  koniecznym jest zapewnienie uczniom warunków realizacji działań zmierzających  do osiągnięcia powyższych priorytetów.

 

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest kompleksowa przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie. W ramach realizacji projektu na istniejącym boisku zostanie położona nawierzchnia poliuretanowa, powstanie ogrodzenie oraz zostanie zamontowane stałe wyposażenie sportowe. Zastosowane zostaną rozwiązania sprzyjające uprawianiu sportu przez osoby niepełnosprawne. Obiekty zostanie oświetlony. Na wielofunkcyjnej arenie boiska o pow. 1320 m2 wydzielone zostaną: boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40 m, boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18 x 9 m oraz dwa boiska do koszykówki o wymiarach 15 x 28 m każde.Przyjęta koncepcja architektoniczna pozwoli na elastyczne i wszechstronne użytkowanie obiektu przy optymalnym nakładzie środków finansowych.

 

Planowane efekty realizacji projektu

Dokonana głęboka modernizacja przywróci boisku jego dawne funkcje sportowe oraz rozszerzy zakres możliwego wykorzystania. Możliwa będzie realizacja podstawy programowej z zakresu wychowania fizycznego oraz nastąpi konieczne uzupełnienie nauczania matematyki, biologii, fizyki, chemii i geografii o nauczanie metodą eksperymentalną z wykorzystanie rozwiązań ICT. Projekt wpłynie na kształtowanie postaw innowacyjności i kreatywności uczniów oraz ich umiejętność pracy zespołowej.

 

Beneficjenci projektu

Użytkownikami boiska będą uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie.

 

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Sportowe Crossy Ostrzeszowskie.

Mocą uchwały Zarządu Powiatu  nr 30/2017 projekt został przekazany do realizacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Ostrzeszowie.

Marzena Pomorska
Back to top button
Skip to content