Przebudowa Drogi Powiatowej nr 5587P Grabów – Osiek

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 5587P Grabów – Osiek, na długości 3 km
Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
Kwota udzielonego dofinansowania z państwowego funduszu celowego: 1 247 881 zł.
Całkowita wartość projektu: 2 495 764,32 zł.

Cel zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 5587P Grabów – Osiek ma na celu rozwój infrastruktury
drogowej i polepszenie jej jakości dostosowując się do jej aktualnych wymagań ruchu,
oraz powiązań z drogą wojewódzką 449 Syców – Błaszki a na dalszym odcinku w
powiecie Wieruszowskim z drogą S8 na węźle w Galewicach i Wieruszowie. Droga ma
kluczowe znaczenie dla działających na terenie powiatu przedsiębiorstw, urzędów ,
bibliotek, szkól, przedszkoli, hali sportowej, basenów, szpitala, pogotowia ratunkowego,
straży pożarnej. Stanowi ważny element sieci publicznego transportu zbiorowego.
Celem zadania jest również zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych
zlokalizowanych w podstrefie Ostrzeszów na terenie Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, która obejmuje swym zasięgiem obszar ponad 18 ha i zapewnia
kilkadziesiąt nowych miejsc pracy, w tym osobom dojeżdżającym na trasie Dębicze –
Grabów. Oprócz celów mierzalnych należy dodać że dzięki realizacji tej inwestycji
nastąpi poprawa połączeń z regionalną i wojewódzką siecią dróg, poprawa walorów
estetycznych, zapobieganie dyskryminacji mieszkańców poprzez likwidację utrudnień
dostępu do lokalnych centrów rozwoju, instytucji, zakładów pracy, szkół, sklepów,
banków, miejsc sakralnych itp.

Back to top button
Skip to content