Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5574P Mikstat – Ostrzeszów w m. Rejmanka

W dniu 23.10.2023r. podpisano umowę nr 15.35/23 na dofinansowanie ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg, zadania pod nazwą „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej 5574P Mikstat
– Ostrzeszów w m. Rejmanka”

Długość remontowanego odcinka : 0,496 km
Kwota dofinansowania wyniesie: 397 941,75 zł
Całkowity koszt zadania : 497 427,19 zł

CEL ZADANIA:
Na odcinku drogi powiatowej w terenie zabudowanym występują utrudnienia w ruchu pieszych
spowodowane dużym natężeniem ruchu drogowego. Z uwagi na warunki terenowe ruch pieszy odbywa
się po jezdni i nieutwardzonym poboczu.
Celem nadrzędnym zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych
uczestników ruchu poprzez budowę ciągu pieszego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.
Przeniesienie ruchu pieszego z jezdni i pobocza na planowany ciąg pieszy poprawi również jakości życia
mieszkańców i wzmocni poczucie bezpieczeństwa.

Back to top button
Skip to content