Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5585P Palaty – do gr. woj. w m. Kraszewice

W dniu 23.10.2023r. podpisano umowę nr 15.36/23 na dofinansowanie ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg, zadania pod nazwą „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej 5585P Palaty –
do gr. woj. w m. Kraszewice”

Długość remontowanego odcinka : 0,270 km
Kwota dofinansowania wyniesie: 236 555,37 zł
Całkowity koszt zadania : 295 694,21 zł


CEL ZADANIA:
Na odcinku drogi powiatowej w terenie zabudowanym występują utrudnienia w ruchu pieszych
spowodowane dużym natężeniem ruchu drogowego. Z uwagi na warunki terenowe ruch pieszy odbywa
się po jezdni i nieutwardzonym poboczu.
Celem nadrzędnym zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych
uczestników ruchu poprzez budowę ciągu pieszego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.
Przeniesienie ruchu pieszego z jezdni i pobocza na planowany ciąg pieszy poprawi również jakości życia
mieszkańców i wzmocni poczucie bezpieczeństwa.

Back to top button
Skip to content