Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5593P Doruchów – Morawin w m. Doruchów

W dniu 23.10.2023r. podpisano umowę nr 15.37/23 na dofinansowanie ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg, zadania pod nazwą „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej 5593P
Doruchów – Morawin w m. Doruchów”

Długość remontowanego odcinka : 0,136 km
Kwota dofinansowania wyniesie: 186 210,27 zł
Całkowity koszt zadania : 232 762,84 zł

CEL ZADANIA:
Na odcinku drogi powiatowej w terenie zabudowanym występują utrudnienia w ruchu pieszych
spowodowane wąską koroną drogi, wysokimi skarpami oraz zadrzewieniem. W ciągu drogi jest również
wysoko położony względem cieku most ceglany . Z uwagi na warunki terenowe ruch pieszy odbywa się
po jezdni.
Celem nadrzędnym zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych
uczestników ruchu poprzez budowę ciągu pieszego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.
Przeniesienie ruchu pieszego z jezdni na planowany ciąg pieszy poprawi również jakości życia
mieszkańców i wzmocni poczucie bezpieczeństwa.

Back to top button
Skip to content