Remont drogi powiatowej nr 5585P Palaty do gr. woj. – V etap od m. Czajków do skrzyżowania w kier.Stara Wieś

W dniu 15.02.2024r. podpisano umowę nr 12.49/24 na dofinansowanie ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg, zadania pod nazwą „ Remont drogi powiatowej nr 5585P Palaty do gr. woj.
V etap od m. Czajków do skrzyżowania w kier. Stara Wieś”
Długość remontowanego odcinka – 3,000 km
Kwota dofinansowania wyniesie: 2 220 592,96 zł
Całkowity koszt zadania : 3 700 988,27 zł

CEL ZADANIA:
Droga powiatowa nr 5585P Palaty – granica województwa ma bezpośrednie połączenie z drogą
wojewódzką 449 Syców – Błaszki oraz znajdujący się na niej most w Grabowie nad Prosną. Droga łączy
terytorialnie cztery gminy, dwa powiaty oraz dwa województwa, Gmina Grabów nad Prosną, Gmina
Kraszewice, Gmina Czajków – Powiat Ostrzeszowski – Województwo Wielkopolskie i Gminę Klonowa –
Powiat Sieradzki-Województwo Łódzkie. Na drodze powiatowej znajdują się 2 mosty w Kraszewicach
oraz w Kuźnicy Grabowskiej. Droga powiatowa jest kategorii Z-zbiorcza i spełnia warunki
ponadlokalności. Realizacja zadania gwarantuje podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na
tej drodze powiatowej. Droga ma kluczowe znaczenie dla działających na terenie powiatu
przedsiębiorstw, urzędów, bibliotek, szkół, przedszkoli, hali sportowej, basenów, szpitala, pogotowia
ratunkowego, straży pożarnej. Stanowi ważny element sieci publicznego transportu zbiorowego. Na
trasie Ostrzeszów – Czajków kursuje autobus, z którego korzystają głównie uczniowie ostrzeszowskich
szkół oraz pracownicy ostrzeszowskich i grabowskich zakładów pracy. Powiat Ostrzeszowski to
powiat o najwyższym wskaźniku peryferyjności czasowej w województwie. Realizacja zadania wpłynie
pozytywnie na czas dojazdu do ośrodka miejskiego subregionalnego (Kalisz, Ostrów Wlkp.) oraz
powiatowego (Ostrzeszów). Celem zadania jest również zwiększenie atrakcyjności terenów
inwestycyjnych zlokalizowanych w podstrefie Ostrzeszów na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, która obejmuje swym zasięgiem obszar ponad 18 ha i zapewnia kilkadziesiąt nowych
miejsc pracy, w tym osobom dojeżdżającym na trasie Czajków – Grabów – Ostrzeszów. Oprócz celów
mierzalnych należy dodać że dzięki realizacji tej inwestycji nastąpi poprawa połączeń z
regionalną i wojewódzką siecią dróg, poprawa walorów estetycznych, zapobieganie dyskryminacji
mieszkańców poprzez likwidację utrudnień dostępu do lokalnych centrów rozwoju, instytucji, zakładów
pracy, szkół, sklepów, banków, miejsc sakralnych itp.

Back to top button
Skip to content