Remont drogi powiatowej 5585P Palaty do granicy województwa – etap III

Zakończono realizację zadania pod nazwą „ Remont drogi powiatowej 5585P Palaty do granicy województwa – etap III”, na długości 4,259 km

Zadanie zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Kwota udzielonego dofinansowania z państwowego funduszu celowego – 2 220 927 zł
Całkowita wartość inwestycji – 4 741 855,16 zł

CEL ZADANIA:

Droga powiatowa nr 5585P Palaty – granica województwa ma bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką 449 Syców – Błaszki oraz znajdujący się na niej most w Grabowie nad Prosną. Droga łączy terytorialnie cztery gminy, dwa powiaty oraz dwa województwa, Gmina Grabów nad Prosną, Gmina Kraszewice, Gmina Czajków – Powiat Ostrzeszowski – Województwo Wielkopolskie i Gminę Klonowa – Powiat Sieradzki-Województwo Łódzkie. Na drodze powiatowej znajdują się 2 mosty w Kraszewicach oraz w Kuźnicy Grabowskiej. Droga powiatowa jest kategorii Z-zbiorcza i spełnia warunki ponadlokalności. Realizacja zadania gwarantuje podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na tej drodze powiatowej. Remont drogi powiatowej ma na celu rozwój infrastruktury drogowej i polepszenie jej jakości dostosowując się do jej aktualnych wymagań ruchu drogowego i jest ściśle powiązana celami Długookresowej Strategii Rozwoju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności jako poprawa dostępności transportowej poprzez poprawę jakości drogi oraz powiązań z drogą wojewódzką która jest w ciągłej przebudowie. Droga ma kluczowe znaczenie dla działających na terenie powiatu przedsiębiorstw, urzędów , bibliotek, szkól, przedszkoli, hali sportowej, basenów, szpitala, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej. Stanowi ważny element sieci publicznego transportu zbiorowego.

Powiat Ostrzeszowski to powiat o najwyższym wskaźniku peryferyjności czasowej w województwie. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na czas dojazdu do ośrodka miejskiego subregionalnego (Kalisz, Ostrów Wlkp.) oraz powiatowego (Ostrzeszów). Celem zadania jest również zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w podstrefie Ostrzeszów na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która obejmuje swym zasięgiem obszar ponad 18 ha i zapewnia kilkadziesiąt nowych miejsc pracy, w tym osobom dojeżdżającym na trasie Czajków – Grabów – Ostrzeszów. Oprócz celów mierzalnych należy dodać że dzięki realizacji tej inwestycji nastąpi poprawa połączeń z regionalną i wojewódzką siecią dróg, poprawa walorów estetycznych, zapobieganie dyskryminacji mieszkańców poprzez likwidację utrudnień dostępu do lokalnych centrów rozwoju, instytucji, zakładów pracy, szkół, sklepów, banków, miejsc sakralnych itp. Powiat ostrzeszowski planuje dalszą modernizację tej drogi po uzyskaniu dofinansowania w latach następnych.

Back to top button
Skip to content