Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 5590P Czajków – Biadaszki w m. Czajków

W dniu 23.10.2023r. podpisano umowę nr 15.34/23 na dofinansowanie ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg, zadania pod nazwą „ Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy
drodze powiatowej 5590P Czajków – Biadaszki w m. Czajków”

Długość remontowanego odcinka : 0,400 km
Kwota dofinansowania wyniesie: 550 298,56 zł
Całkowity koszt zadania : 687 873,20 zł

CEL ZADANIA:
Na odcinku drogi powiatowej w terenie zabudowanym występują utrudnienia w ruchu pieszych
spowodowane wąską koroną drogi, wysokimi skarpami oraz bezpośrednim przyleganiem stawów
rybnych do korony drogi. Z uwagi na warunki terenowe ruch pieszy odbywa się po jezdni. Brak barier
przy skarpach korony drogi oraz utwardzonego chodnika przy przystanku komunikacyjnym.
Celem nadrzędnym zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych
uczestników ruchu poprzez budowę ciągu pieszego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.
Przeniesienie ruchu pieszego z jezdni na planowany ciąg pieszy poprawi również jakość życia
mieszkańców i wzmocni poczucie bezpieczeństwa.

Back to top button
Skip to content