AktualnościWszystkie

ZAZ podsumował ubiegły rok

Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie przyjął sprawozdanie z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach w roku 2021. Sprawozdanie na 166 posiedzeniu Zarządu Powiatu złożył dyrektor ZAZ Marcin Łuczak.

Zakład Aktywności Zawodowej w Książenicach prowadzi działalność od 15 grudnia 2004 r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy województwem wielkopolskim a powiatem ostrzeszowskim, który jest organizatorem i organem prowadzącym. ZAZ jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką sektora finansów publicznych, działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Głównym celem zakładu jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób oraz stwarzanie im jak najkorzystniejszych warunków do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Działalność gospodarcza, prowadzona przez zakład ma tylko charakter pomocniczy, nie ma na celu osiągnięcie zysku, a uzyskiwane dochody (ewentualny zysk) przeznaczane są na zakładowy funduszu aktywności , z którego finansowane są zadanie związane z rehabilitacją zawodową, społeczną i leczniczą zatrudnionych osób niepełnosprawnych. ZAZ jest finansowany z dotacji PFRON, samorządu województwa oraz powiatu.

Na 31 grudnia 2021r. zakład zatrudniał 56 osób, w tym 45 osób niepełnosprawnych oraz 11 pracowników personelu zakładu (w tym 5 osób na stanowiskach urzędniczych).

Zakład prowadzi działalność gospodarczą o charakterze usługowym, w tym: usługi pralnicze, prace z zakresu ochrony i hodowli lasu, montaż akcesoriów meblarskich, sortowanie, pakowanie art. spożywczych.

Mimo pandemii oraz zmieniającej się w trakcie roku sytuacji kadrowej, zakład osiągnął planowane przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności z usług pralniczych i leśnych, które są głównymi źródłami przychodów dla zakładu. Mimo pojawiających się trudności zakład przez cały rok działał normalnie i terminowo wykonał wszystkie zadania i usługi, a żaden pracownik nie świadczył pracy w systemie zdalnym. Warunkiem niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania zakładu i ustabilizowania sytuacji finansowej w kolejnych latach jest jednak stałe wsparcie finansowe ze strony organizatora.

Zakład zatrudnia osoby niepełnosprawne, a także przygotowuje je do życia w otwartym środowisku społecznym poprzez rehabilitację zawodową i społeczną. Placówka zapewnia pracownikom doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. Powołany przez dyrektora zakładu Zespół Programowy opracowuje indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej zatrudnionych osób niepełnosprawnych, służące osiągnięciu optymalnego poziomu uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i zawodowym.

Rehabilitacja zawodowa ma ca celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia. Rehabilitacja społeczna ukierunkowana jest natomiast na wyrobienie zaradności osobistej, umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych oraz pobudzanie aktywności społecznej. Na finansowanie wydatków związanych z rehabilitacją oraz pobudzanie aktywności społecznej przeznacza się środki zgromadzone na zakładowym funduszu aktywności.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content