AktualnościWszystkie

Zarząd o realizacji budżetu

Zarząd Powiatu przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego w I półroczu 2018 roku.

Zarząd Powiatu na ostatnim swoim posiedzeniu przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego w I półroczu 2018 roku.
Po zmianach wprowadzonych w ciągu pierwszego półrocza zarówno przez Radę Powiatu, jak i Zarząd, ostateczny plan dochodów budżetu wynosi 65 332 233 zł, a wydatków budżetowych 66 127 497 zł. Deficyt wraz z zobowiązaniami z tytułu kredytów zostanie sfinansowany z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym.
Subwencje i dotacje celowe w I półroczu stanowiły 58,19% wszystkich dochodów powiatu ostrzeszowskiego. Z kolei dochody własne (m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wpływy z usług, dochody z najmu, odsetki) stanowią stosunkowo niewielki udział w dochodach powiatu – 38,69%. Ze struktury dochodów widać, że na budżet powiatu ostrzeszowskiego zasadniczy wpływ mają środki zewnętrzne, które przekazywane są w ramach dotacji i subwencji, co przesądza o charakterze gospodarowania i w praktyce uniemożliwia w pełni samodzielną gospodarkę finansową – podkreśla skarbnik powiatu Czesław Mitmański.
W I półroczu dochody budżetowe powiatu ostrzeszowskiego zostały wykonane w 54,05%, a wydatki w 48,51%. Największy udział w wydatkach budżetowych miał dział Oświata  i Wychowanie (34,12%) oraz pomoc społeczna (25,48%).

Zatwierdzona przez Zarząd Powiatu informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego w pierwszym półroczu 2018 roku została przekazana do Rady Powiatu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wyda opinię o prawidłowości realizacji budżetu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content