AktualnościWszystkie

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Zarząd PFRON uruchomił program pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Pomoc finansowa w ramach tego programu udzielana jest osobom, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły w okresie od  9 marca do 4 września 2020 roku możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, której są uczestnikami tj.:
– w warsztacie terapii zajęciowej,
– w środowiskowym domu samopomocy, funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),
– w dziennym domu pomocy społecznej, funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),
– w placówce rehabilitacyjnej, której działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.),
– programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
– zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dorosłych osób niepełnosprawnych (od 18 do 25 roku życia) organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
Ponadto pełnoletni wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) w wieku od 18 do 24 roku życia mogą również ubiegać się o dofinansowanie. 
Wnioski o dofinansowanie można składać do 4 września 2020 roku poprzez System Obsługi Wsparcia dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub przesyłać pocztą tradycyjną – na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Zamkowa 17, 63-500 Ostrzeszów.
Wniosek o dofinansowanie znajduje się tutaj:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content