AktualnościWszystkie

LX sesja Rady Powiatu – podwyższenie kapitału OCZ

Rada Powiatu w Ostrzeszowie 7 czerwca, na swojej LX sesji, wyraziła zgodę na podwyższenia kapitału zakładowego spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o., a także na objęcie nowo utworzonych udziałów w spółce przez Powiat Ostrzeszowski.

Poniżej treść uchwały Rady Powiatu w tej sprawie:

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Rada Powiatu w Ostrzeszowie uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia spółka z o.o. poprzez dokonanie konwersji wierzytelności Powiatu Ostrzeszowskiego wobec Spółki w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z tytułu: niespłaconej pożyczki zgodnie z umową pożyczki z dnia 29 grudnia 2022 roku w wysokości 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

§ 2. Wyraża się zgodę na potrącenie wierzytelności Powiatu Ostrzeszowskiego w trybie z art. 14 § 4 zd. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467) w kwocie 1 500 000,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z wierzytelnością Spółki w stosunku do Powiatu Ostrzeszowskiego z tytułu obowiązku opłacenia obejmowanych 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

§ 3. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia spółka z o.o. poprzez wniesienie przez powiat wkładu pieniężnego w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

§ 4. Wyraża się zgodę na objęcie przez Powiat Ostrzeszowski 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) udziałów po 100 zł (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrzeszowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Rada Powiatu w Ostrzeszowie wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. poprzez konwersję wierzytelności na udziały. Działanie takie – konwersja wierzytelności na udziały – to specyficzne potrącenie umowne. Przedmiotem porozumienia między obu wierzycielami jest tu umorzenie wierzytelności poprzez spłacenie (nabycie) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

Przedmiotem konwersji będzie pożyczka udzielona spółce przez Powiat w dniu 29.12.2022 r. w wysokości 1 500 000 zł. Pożyczka udzielona została w związku z trudnościami płatniczymi spółki w grudniu 2022 roku na spłatę bieżących zobowiązań.

Z tytułu konwersji przedmiotowej wierzytelności Powiat Ostrzeszowski obejmie 15 000 nowych udziałów po 100 zł każdy na łączną kwotę 1 500 000 zł.

Poza tym Powiat Ostrzeszowski wniesie dodatkowo wkład pieniężny w kwocie 500 000 zł na kolejne 5 000 nowych udziałów z przeznaczeniem na cele statutowe spółki.

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content