AktualnościWszystkie

Informacja Wydziału Budownictwa i Środowiska

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie Wydział Budownictwa i Środowiska informuje, że w lipcu, sierpniu i wrześniu 2018 roku na terenie części gmin Czajków i Kobyla Góra zrealizowane było przedsięwzięcie pn. ,,Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących wł. Skarbu Państwa będących własnością osób fizycznych położonych w gm. Czajków, miejscowość Mielcuchy i gm. Kobyla Góra.’’
Przewidywana powierzchnia lasów stanowiących własność osób fizycznych przewidywana do objęcia pracami urządzeniowymi wynosiła około 1180 ha.
Przedsięwzięcie w 49% sfinansowane zostało ze środków pieniężnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15a.
Dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu wynosiła 21 803,04 zł.
Środki własne powiatu ostrzeszowskiego wynosiły 22 692,96 zł.
Całość zadania wynosiła 44 496,00 zł.
Dzięki dotacji WFOŚiGW w Poznaniu na zlecenie powiatu ostrzeszowskiego specjalistyczny podmiot wykonawstwa urządzeniowego Biuro Projektowe EKOsystem Sp. z o.o. z siedzibą w Twardogórze przy ul. Wielkopolskiej 54/2 (tel. 730 298 997, e-mail: z_onysko@interia.eu) urządził lasy stanowiące własność osób fizycznych położonych na terenie gm. Czajków w obrębie ewidencyjnym Mielcuchy i na terenie gm. Kobyla Góra w obrębach ewidencyjnych: Kobyla Góra, Kuźnica Myślniewska, Ligota, Myślniew, Mostki, Parzynów.
Uproszczone plany urządzenia lasu są podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowanym dla posiadaczy lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie części gm. Czajków i części gm. Kobyla Góra i Starosty Ostrzeszowskiego  sprawującego ustawowy nadzór nad lasami prywatnymi położonymi na terenie powiatu ostrzeszowskiego, który zawiera opis i ocenę lasu na dzień 1 stycznia 2019 roku, zadania i sposoby prowadzenia trwałej, zrównoważonej i prawidłowej gospodarki leśnej.
Ponadto ww. plany są podstawą do naliczenia podatku leśnego dla wójta gminy Czajków i wójta gminy Kobyla Góra.
Przedmiotowe u.p.u.l. zostały opracowane na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2028 roku dla ww. obrębów ewidencyjnych i zatwierdzone przez Starostę Ostrzeszowskiego po uprzednim wyłożeniu projektów dokumentacji leśnej na okres 60 dni w siedzibie urzędów gmin Czajków i Kobyla Góra.
O wyłożeniu projektu dokumentacji  do wglądu publicznego zostali powiadomieni właściciele lasów  przez wójta Czajkowa i wójta Kobylej Góry.
Dodatkowo pracownik wykonawcy projektu dokumentacji leśnej pełnił dyżur w Urzędzie Gminy  Czajków i Urzędzie Gminy Kobyla Góra w dniach 9, 10, 11 stycznia 2019 roku w celu udzielania wyjaśnień zainteresowanym właścicielom lasów.
U.p.u.l. zostały zatwierdzone przez Starostę Ostrzeszowskiego po:
– uzyskaniu pozytywnej opinii właściwie terytorialnie nadleśniczego Nadleśnictwa Przedborów i nadleśniczego Nadleśnictwa Syców,
– uzyskaniu pozytywnej opinii sanitarnej od Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu,
– uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  Poznaniu na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
– uzgodnieniu planów przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Sporządzenie u.p.u.l. dla  części gm. Czajków i  części gm. Kobyla Góra zapewni prawidłowe prowadzenie gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność osób fizycznych przez ich właścicieli pod nadzorem Starosty Ostrzeszowskiego, co przyczyni się do zachowania trwałości lasów, ich ciągłości, bioróżnorodności organizmów w nich bytujących oraz wpłynie korzystnie na równowagę przyrodniczą tj. zdrowie, klimat, powietrze, wodę, warunki życia człowieka oraz innych organizmów.
Realizacja przez właścicieli lasów zadań gospodarczych zwartych w u.p.u.l. korzystnie wpłynie na stan środowiska, a tym samym na zdrowie mieszkańców gmin Czajków i Kobyla Góra.

Sporządziła Mirosława Mazurek
Wydział Budownictwa i Środowiska
Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content