AktualnościWszystkie

XXXVII sesja – współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi

Rada Powiatu na XXXVII sesji przyjęła sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji Programu współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, następnie, w drodze uchwały przyjęła Program na rok 2022.
Priorytetowym celem współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu poprzez podejmowanie efektywnych działań na rzecz zaspakajania różnorodnych potrzeb społecznych. Odzwierciedleniem tej polityki jest uchwalany corocznie przez Radę Powiatu program współpracy. Jak podsumowuje Zarząd Powiatu, pomimo dominującej w roku 2020 pandemii koronawirusa większość zaplanowanych celów i zadań została osiągnięta i zrealizowana.
Art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organy samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy.
Zadaniem Programu jest ustalenie jednoznacznych zasad współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi, opartych na partnerstwie i jawności, aby  można było efektywnie wykonywać zadania publiczne i racjonalnie dysponować publicznymi środkami dla wspólnego dobra lokalnej społeczności.
W dniach od 3 do 13 września 2021 roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące uchwalanego Programu. Organizacje pozarządowe nie wniosły do przedstawionego projektu żadnych uwag. Przyjęty przez Radę Powiatu Program prezentujemy poniżej:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content