AktualnościWszystkie

Wspólnie o budżecie

28 listopada odbyło się wspólne posiedzenie komisji branżowych Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Zasadniczym tematem obrad był projekt budżetu powiatu ostrzeszowskiego na 2023 rok. Projekt uchwały budżetowej przedstawiła skarbniczka powiatu Urszula Mikołajczyk-Machoł.

Projekt uchwały zakłada łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 106 495341 zł, z tego:
− dochody bieżące w kwocie 89 413 303 zł
− dochody majątkowe w kwocie 17 082 038 zł.
Dochody obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 560 483 zł,
2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 217 707 zł,
3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 507 675 zł.
W projekcie ustawy budżetowej ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 108 897 842 zł, z tego:
− wydatki bieżące w wysokości 90 788 804 zł,
− wydatki majątkowe w wysokości 18 109 038 zł.
Wydatki obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 560 483 zł,
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 217 707 zł,
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 507 675 zł,  
W projekcie budżetu określa się na 2023 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości 18 109 038 zł.
Deficyt budżetu w kwocie 2 402 501 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych.

Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody na 2023 rok są niewystarczające, dlatego powiat będzie czynił starania w celu pozyskania brakujących środków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, w ramach programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, a także innych środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2023 rok ustalono w oparciu o projekty dochodów i wydatków budżetowych sporządzonych przez merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne powiatu. Opracowując projekt budżetu powiatu na 2023 rok Zarząd Powiatu uwzględnił najważniejsze potrzeby wynikające z zadań nałożonych ustawami na powiat ostrzeszowski.

Jest to projekt rozsądnego budżetu na trudne czasy, aby sprawnie realizować nałożone zadania – podkreśliła skarbniczka Urszula Mikołajczyk-Machoł.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content