AktualnościWszystkie

Uchwalono budżet na 2020 rok

Dzisiaj przed południem, na XV sesji rady Powiatu uchwalono przyszłoroczny budżet powiatu ostrzeszowskiego.
Zgodnie  z obowiązującymi procedurami, w pierwszej kolejności radni przyjęli Wieloletnią prognozę finansową powiatu ostrzeszowskiego na lata 2020 – 2023. Dokument uchwalono 14 głosami „za”; dwóch radnych wstrzymało się od głosu.
Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedstawił radnym skarbnik powiatu Czesław Mitmański, a opinię komisji stałych Rady Powiatu – przewodnicząca Komisji Finansów i Mienia Ewa Kubiak. Zarówno opinia komisji, jak i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, były pozytywne. Ostatecznie, po zaakceptowaniu autopoprawek Zarządu, Rada Powiatu uchwaliła budżet większością głosów – 14 głosami „za”, przy 2 „wstrzymujących” (jeden radny był na XV sesji nieobecny)
Budżet powiatu ostrzeszowskiego na 2020 rok zakłada łączną kwotę dochodów w wysokości 78.684.702 zł, a wydatków w wys. 77.839.662 zł; nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content