AktualnościWszystkie

Stanowisko Rady w sprawie ustalania dochodu własnego powiatu

Rada Powiatu w Ostrzeszowie przyjęła stanowisko w sprawie sposobu ustalania dochodu własnego  powiatu na jednego mieszkańca i kryteriów jego obliczania na potrzeby dofinansowania  projektów drogowych (wadliwie obliczony dochód uniemożliwia powiatowi uzyskanie dofinansowania na budowę i modernizację dróg)
W przyjętym na VIII sesji dokumencie, Rada Powiatu wnosi o nieuwzględnianie wpływów z usług  w domach pomocy społecznej  jako dochodów własnych powiatu. Taki mechanizm powoduje bowiem sztuczne zawyżanie wysokości dochodu na jednego mieszkańca powiatu w stosunku do stanu faktycznego. Dotyczy to w szczególności niewielkich powiatów, jak m.in. powiat ostrzeszowski, który posiada kilka placówek całodobowej opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i chorymi, przy jednocześnie niewielkiej liczbie mieszkańców powiatu.
W stanowisku Rady Powiatu czytamy: (…) Dochód na jednego mieszkańca decyduje o  wysokości dofinasowania, jakie może być przyznane w zależności od dochodu przypadającego na jednego mieszkańca w powiecie (Fundusz Dróg Samorządowych), jak również o liczbie przyznanych punktów we wnioskach o budowę i modernizację dróg (m.in. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.). W efekcie powiaty te pozbawia się szans na uzyskanie dofinansowania na inwestycje drogowe a w sytuacji kiedy takie wnioski zostaną zakwalifikowane, dofinansowanie jest niewspółmierne w stosunku do zamożności powiatu. We wspomnianych placówkach opieki całodobowej (DPS) powiat zmuszony jest łożyć środki finansowe na remonty i inwestycje, a w ostatnich latach, czyli w 2017 i 2018 roku dokładać również do ich bieżącego utrzymania.. Od lat całość dochodów DPS kierowana jest do tych podmiotów, co jest zgodne z art. 62 ust.3 Ustawy o pomocy społecznej. Mimo to wykazują one  ustawiczne niedofinansowanie skutkujące m.in. protestem pracowniczym w związku z bardzo niskimi płacami.
W strukturze dochodów własnych powiatu ostrzeszowskiego wpływy z tytułu prowadzenia domów pomocy społecznej stanowią aż 38,56 %.!!!
Powyższa sytuacja ma znamiona karania samorządu za mocno rozbudowany system opieki społecznej.
Nie wolno równą miarą traktować dochodów powiatu z tytułu w odpłatności z dochodami np. z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż dzieje się to z szkodą dla  mieszkańców danego terenu i ich samorządów lokalnych.
Rada Powiatu wnosi o bardziej wnikliwe rozpatrzenie kwestii tzw. dochodów własnych powiatu, jako parametru decydującego o dofinansowaniu lub punktowaniu składanych wniosków oraz o zmianę powyższej kwalifikacji.
Stanowisko podjęte na VIII sesji Rady Powiatu zostanie przesłane do premiera, wojewody, parlamentarzystów, Ministerstwa Infrastruktury oraz do Związku Powiatów Polskich.

Pokaż więcej
Skip to content