AktualnościWszystkie

Skontrolowali ZAZ

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu podsumowała kontrolę przeprowadzoną w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Książenicach. Na posiedzenie, na którym przyjęto oficjalny protokół kontroli, zaproszono dyrektora ZAZ Marcina Łuczaka.
Tematem kontroli była działalność ZAZ w 2018 roku, a konkretnie takie zagadnienia jak: roczny budżet jednostki z uwzględnieniem wkładu własnego powiatu ostrzeszowskiego, struktura zatrudnienia oraz zakres i forma prowadzonej działalności.
Komisja pod przewodnictwem Adama Grzyba, po skrupulatnej analizie, nie wniosła żadnych zastrzeżeń do działalności placówki. Wśród zaleceń pokontrolnych znalazło się między innymi priorytetowe potraktowanie zaleceń przeciwpożarowych, jakie ZAZ otrzyma od Państwowej Straży Pożarnej, a także podjęcie starań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację najpilniejszych potrzeb i obowiązków ustawowych, związanych z codzienną działalnością ZAZ.
ZAZ w Książenicach zatrudnia 45 osób niepełnosprawnych, w tym 25 osób ze znacznym stopniem i 20 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Oprócz osób niepełnosprawnych zatrudnionych jest 12 pracowników personelu zakładu w tym księgowa i dyrektor oraz instruktorzy.
Zakład Aktywności Zawodowej utworzono w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jego misją jest autentyczne towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w jej dążeniu do samodzielności i jak najpełniejszym uczestnictwie w życiu społecznym.
Zadaniem Zakładów Aktywności Zawodowej jest realizacja trzech rodzajów rehabilitacji:
– zawodowej, rozumianej jako przygotowanie do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy, wyposażenia pracownika w niezbędne umiejętności, a w miarę możliwości i kwalifikacje zawodowe (np. uprawnienia, certyfikaty),
– leczniczej, poprzez zapewnienie dostępu na terenie zakładu do usług rehabilitacyjnych (urządzeń i fachowej kadry),
– społecznej, poprzez pomoc w odnalezieniu się w nowej roli, w pełnieniu różnych ról społecznych, codziennym funkcjonowaniu, poprawie jakości życia.
Zakład Aktywności Zawodowej stanowi łącznik między zakończonym procesem edukacji, warsztatami terapii zajęciowej a otwartym rynkiem pracy, a także pozwala osobom niepełnosprawnym osiągnąć dojrzałość i samodzielność.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content