AktualnościWszystkie

Rada Powiatu o pracy Komisji Rewizyjnej

Rada Powiatu na XXIX sesji przyjęła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2020 roku (komisja przedstawia takie sprawozdania co roku, na podstawie Statutu powiatu ostrzeszowskiego).
W 2020 roku Komisja Rewizyjna pracowała w składzie: Adam Grzyb (przewodniczący), Krystyna Sikora (wiceprzewodnicząca), Arkadiusz Suchanecki (wiceprzewodniczący), Ignacy Śmiatacz, Joanna Krzyżańska-Hyłka.
Zgodnie z zatwierdzonym przez Rade Powiatu planem kontroli na 2020 rok, przeprowadzono łącznie 5 kontroli kompleksowych. Zasadniczym przedmiotem kontroli komisji były zagadnienia związane z gospodarką finansową powiatu, głównie wykorzystania środków budżetowych realizowanych zarówno przez Zarząd Powiatu, Starostwo Powiatowe, jak i jednostki organizacyjne.
Kwestie te badano pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości, mając na względzie także zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym.
Komisja Rewizyjna oprócz realizacji zadań kontrolnych, zajmowała się także kontrolą i analizą rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu oraz przygotowaniem wniosku o udzielenie absolutorium dla zarządu powiatu za 2019 rok.
Funkcje kontrolne Komisja Rewizyjna realizowała poprzez zespoły kontrolne powoływane przez Przewodniczącego komisji.
Komisja Rewizyjna w 2020 roku przeprowadziła kontrole w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu:
1. Kontrola Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi w zakresie kosztów jego funkcjonowania.
2. Kontrola funkcjonowania Stowarzyszenia Crossy Ostrzeszowskie w zakresie przekazywanej dotacji z budżetu powiatu.
3. Kontrola:

  1. rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego za 2019 rok,
  2. sprawozdania finansowego powiatu ostrzeszowskiego za 2019 rok,
  3. analizy mienia komunalnego powiatu ostrzeszowskiego.

4. Kontrola funkcjonowania powiatowego rzecznika konsumentów w Ostrzeszowie.
5. Kontrola funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie.
Plan pracy na 2020 rok został w całości wykonany. Pomimo stanu epidemii, Komisja pracowała w zasadzie bez zakłóceń. W zależności od potrzeb jej spotkania odbywały się w trybie posiedzeń tradycyjnych lub spotkań on-line.
Wszelkie protokoły zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej zawierające ustalenia i wnioski z przeprowadzonych kontroli są do wglądu radnych w Biurze Rady Powiatu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content