AktualnościWszystkie

Przystępujemy do programu Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim

Powiat ostrzeszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystępuje do projektu Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim, realizowanego przez samorząd województwa wielkopolskeigo (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej) w partnerstwie z powiatami, finansowanego w ramach programu Fundusze europejskie dla Wielkopolski.

Projekt obejmuje wsparcie i usługi na rzecz dzieci i młodzieży przebywającej w systemie pieczy zastępczej, zarówno rodzinnej, jak i zinstytucjonalizowanej, oraz wsparcie pracowników i osób zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zakres zadań realizowanych przez Powiat Ostrzeszowski, jako partnera projektu obejmuje między innymi:

  1. Usługi dla osób przebywających w systemie pieczy zastępczej:
  2. pogłębiona diagnoza ogólnorozwojowa,
  3. usługi wspomagające rozwój, kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne (m.in. logopedyczne, terapia integracji sensorycznej, fizjoterapia, psychoterapia, terapia traumy),
  4. usługi przygotowujące do usamodzielnienia (m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia),
  5. usługi wspierające w procesie usamodzielniania (mieszkania ze wsparciem, wsparcie w zdobyciu zatrudnienia, grupy wsparcia),
  6. usługi psychoprofilaktyczne i z zakresu profilaktyki przemocy.
  7. Usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej: spokrewnionej, niezawodowej i zawodowej (w tym pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego), a także rodzinne domy dziecka. Ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia: wsparcie w przygotowaniu i pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych m.in. superwizja, wsparcie terapeutyczne, szkoleniowe, wytchnieniowe, w zakresie dostosowania mieszkania do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi/niepełnosprawnościami;
  8. wsparcie deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej, w tym wsparcie w rozwoju pieczy rodzinnej, działania wzmacniające koordynację regionalnego systemu pieczy zastępczej.
Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content