AktualnościWszystkie

Program współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi – konsultacje społeczne

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie informuje, że został opracowany projekt: „Programu współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
Program ten podlega konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie na stronie BIP powiatu ostrzeszowskiego (zakładka: Współpraca z organizacjami pozarządowymi) na okres 7 dni. Program również znajduje się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, a także tutaj:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie powiatu ostrzeszowskiego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).
Uwagi prosimy kierować pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów lub pocztą elektroniczną: obywatelski@powiatostrzeszowski.pl w terminie do 22 września 2020 roku.
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, Zarząd naniesie ewentualne poprawki, po czym skieruje dokument pod obrady Rady Powiatu – do ostatecznego uchwalenia.
Głównym celem programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie tożsamości lokalnej oraz tworzenie i umacnianie współpracy partnerskiej pomiędzy powiatem a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Wśród celów szczegółowych wymienia się między innymi:
– podniesienie efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych powiatu poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych,
– integracja lokalnych stowarzyszeń, wzmacnianie ich potencjału i prezentacja dorobku,
– poprawa jakości życia mieszkańców poprzez lepsze zdefiniowanie i pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb,
– wzmacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję,
– stwarzanie warunków do zwiększania aktywności mieszkańców powiatu w procesie tworzenia lokalnej polityki.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content