POWIATOWY ZASÓB GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY

Kontakt
tel. 62 732 00 86 lub 519 333 086

Sprawy załatwiane przez Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny – PZGiK:

Sposób i miejsce złożenia wniosków

Wnioski w postaci analogowej opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy

osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie (parter głównego budynku od ulicy 21 Stycznia 2) w godzinach poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

lub

przesłany pocztą tradycyjną na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów

Wnioski w postaci elektronicznej

pocztą elektroniczną na adres: ezd@powiatostrzeszowski.pl – wymagane jest podpisanie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub

za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrzynki podawczej – /9l93jc4jr2/skrytka – wymagane jest podpisanie wniosku podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

lub

poprzez Portal OBYWATEL (nie wymaga podpisu elektronicznego) dostępny jest pod adresem: https://ikonto.spostrzeszow.pl/#/login?origin=iwniosek, następnie po założeniu konta w celu jego pełnej aktywacji należy przesłać login na adres it@powiatostrzeszowski.pl

Termin realizacji

  • niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia skutecznego złożenia wniosku
  • termin realizacji może ulec zmianie w przypadku konieczności zaktualizowania zapisów dotyczących danej nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków lub w zależności od wielkości zamówienia
  • zaświadczenia wydawane są wnioskodawcy/klientowi w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku lub zostają przesłane drogą pocztową na wskazany we wniosku adres
  • wnioski realizowane są według kolejności wpływu

Odbiór dokumentów

osobiście w Biurze Obsługi Wydziału (II piętro, pokój 44) lub w przypadku, gdy występuje inna osoba w imieniu wnioskodawcy należy przedłożyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa)

lub

przesłanie pocztą tradycyjną przez Biuro Obsługi Wydziału na adres wskazany we wniosku

lub

pobranie przez Portal OBYWATEL w postaci dokumentu elektronicznego – format PDF, DXF, GML

Back to top button
Skip to content