AktualnościWszystkie

POSZUKIWANI KANDYDACI NA RODZINY ZASTĘPCZE

INFORMACJE NA TEMAT RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Rodzinna  piecza zastępcza jest   formą zapewnienia  opieki dziecku  pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Jest to przejściowa — okresowa forma opieki nad  dzieckiem. W rodzinach zastępczych  umieszcza  się dzieci, których rodzice zostali pozbawieni praw  rodzicielskich lub gdy  władza ta  została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie postanowienia sądu rodzinnego.

Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka
i poszanowaniem   praw,  a  także    zapewnia dziecku   warunki   rozwoju i wychowania  odpowiednie  do jego stanu zdrowia  i poziomu rozwoju, w  tym m.in.:  odpowiednie  warunki bytowe,  możliwości    rozwoju   fizycznego,  psychicznego    i społecznego, możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka oraz właściwej edukacji.

 Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej ma m.in. prawo do:

   •  praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka,

•  utrzymywania osobistego kontaktu z rodziną naturalną i powrotu do rodziny naturalnej,

   •  wiedzy  o swoim pochodzeniu i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą.

Pełnienie funkcji rodziny  zastępczej może być   powierzone   małżonkom lub osobie samotnej, jeżeli osoby te m.in.:

—  dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

— nie są i nie były pozbawione ani ograniczone we władzy rodzicielskiej,

— nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

—  są zdolne do sprawowania właściwej  opieki nad dzieckiem,

—  zapewnią   odpowiednie   warunki    bytowe   i mieszkaniowe    umożliwiające    dziecku zaspokajanie jego indywidualnych  potrzeb, w  tym:  rozwoju  emocjonalnego,  fizycznego i społecznego, właściwej edukacji   i rozwoju zainteresowań, wypoczynku   i organizacji czasu wolnego.

Rodzinę zastępczą  tworzy się w celu zapewnienia dziecku opieki z powodu wystąpienia w  jego  rodzinie różnego  rodzaju  sytuacji  kryzysowych. Utworzenie rodziny  zastępczej  nie powoduje  powstania  więzi   rodzinno-prawnej  pomiędzy  opiekunami   a   dzieckiem
(w przeciwieństwie do adopcji, inaczej zwanej  przysposobieniem). Oznacza  to, że  dziecko  przyjęte do  rodziny nie staje się dzieckiem tej rodziny, dziecko nie przyjmuje nazwiska opiekunów,  a rodzina zastępcza nie przyjmuje pełni władzy rodzicielskiej nad  dzieckiem. Rodzina zastępcza ma prawo do pomocy  pieniężnej na  każde umieszczone w niej dziecko.

      Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1) rodziny zastępcze, w tym spokrewnione, niezawodowe,  zawodowe    (m. in. pełniące funkcję pogotowia rodzinnego  i specjalistyczne);

2) rodzinne  domy dziecka.

Rodziny  spokrewnione to  takie, w których opiekę i  wychowanie nad dzieckiem przejmują  członkowie  rodziny dziecka np. dziadkowie lub dorosłe rodzeństwo.

Rodziny  niezawodowe  i zawodowe  to rodziny, które z punktu widzenia prawa są  stanowione przez osoby   z dalszej rodziny  dziecka  lub osoby  zupełnie obce   dla dziecka. 
Rodziny zawodowe   oprócz pomocy   na dziecko  otrzymują także wynagrodzenie  za pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content