AktualnościWszystkie

POSZUKIWANI KANDYDACI NA RODZINY ZASTĘPCZE

INFORMACJE NA TEMAT RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Rodzinna  piecza zastępcza jest   formą zapewnienia  opieki dziecku  pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Jest to przejściowa — okresowa forma opieki nad  dzieckiem. W rodzinach zastępczych  umieszcza  się dzieci, których rodzice zostali pozbawieni praw  rodzicielskich lub gdy  władza ta  została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie postanowienia sądu rodzinnego.

Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka
i poszanowaniem   praw,  a  także    zapewnia dziecku   warunki   rozwoju i wychowania  odpowiednie  do jego stanu zdrowia  i poziomu rozwoju, w  tym m.in.:  odpowiednie  warunki bytowe,  możliwości    rozwoju   fizycznego,  psychicznego    i społecznego, możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka oraz właściwej edukacji.

 Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej ma m.in. prawo do:

   •  praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka,

•  utrzymywania osobistego kontaktu z rodziną naturalną i powrotu do rodziny naturalnej,

   •  wiedzy  o swoim pochodzeniu i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą.

Pełnienie funkcji rodziny  zastępczej może być   powierzone   małżonkom lub osobie samotnej, jeżeli osoby te m.in.:

—  dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

— nie są i nie były pozbawione ani ograniczone we władzy rodzicielskiej,

— nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

—  są zdolne do sprawowania właściwej  opieki nad dzieckiem,

—  zapewnią   odpowiednie   warunki    bytowe   i mieszkaniowe    umożliwiające    dziecku zaspokajanie jego indywidualnych  potrzeb, w  tym:  rozwoju  emocjonalnego,  fizycznego i społecznego, właściwej edukacji   i rozwoju zainteresowań, wypoczynku   i organizacji czasu wolnego.

Rodzinę zastępczą  tworzy się w celu zapewnienia dziecku opieki z powodu wystąpienia w  jego  rodzinie różnego  rodzaju  sytuacji  kryzysowych. Utworzenie rodziny  zastępczej  nie powoduje  powstania  więzi   rodzinno-prawnej  pomiędzy  opiekunami   a   dzieckiem
(w przeciwieństwie do adopcji, inaczej zwanej  przysposobieniem). Oznacza  to, że  dziecko  przyjęte do  rodziny nie staje się dzieckiem tej rodziny, dziecko nie przyjmuje nazwiska opiekunów,  a rodzina zastępcza nie przyjmuje pełni władzy rodzicielskiej nad  dzieckiem. Rodzina zastępcza ma prawo do pomocy  pieniężnej na  każde umieszczone w niej dziecko.

      Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1) rodziny zastępcze, w tym spokrewnione, niezawodowe,  zawodowe    (m. in. pełniące funkcję pogotowia rodzinnego  i specjalistyczne);

2) rodzinne  domy dziecka.

Rodziny  spokrewnione to  takie, w których opiekę i  wychowanie nad dzieckiem przejmują  członkowie  rodziny dziecka np. dziadkowie lub dorosłe rodzeństwo.

Rodziny  niezawodowe  i zawodowe  to rodziny, które z punktu widzenia prawa są  stanowione przez osoby   z dalszej rodziny  dziecka  lub osoby  zupełnie obce   dla dziecka. 
Rodziny zawodowe   oprócz pomocy   na dziecko  otrzymują także wynagrodzenie  za pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

Pokaż więcej
Skip to content