AktualnościWszystkie

Podział zadań członków Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie

Starosta Ostrzeszowski Dariusz Świtoń na 1. posiedzeniu Zarządu Powiatu wydał zarządzenie w sprawie wewnętrznego podziału zadań członków Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie.

Starosta

 • Do zadań starosty należy nadzór nad działalnością wydziałów starostwa:
  – Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
  – Finansowego,
  – Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 • Do zadań starosty należy nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu:
  – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie,
  – Domu Dziecka w Ostrzeszowie,
  – Domu Dziecka w Książenicach,
  – Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach,
  – Domu Pomocy Społeczne w Kobylej Górze,
  – Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach,
  – Powiatowego Urzędu Pracy.
 • Do zadań starosty należy nadzór nad działalnością powiatowych inspekcji, służb i straży.
 • Do zadań starosty należy nadzór nad sprawami zdrowia publicznego.

Wicestarosta

 • Do obowiązków wicestarosty należy podejmowanie czynności z zakresu zadań starosty, na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez starostę albo w przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia działań pod nieobecność starosty lub wynikający z innych przyczyn brak możliwości działania starosty.
 • Do zadań wicestarosty należy nadzór nad działalnością wydziałów starostwa:

– Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju,
– Komunikacji,
– Budownictwa i Środowiska
– Zarządzania Drogami Powiatowymi.

 • Do zadań wicestarosty należy nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu:

– Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie,
– Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie,
– I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie,
– Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie,
– Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie,
– Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach.

 • Do zadań wicestarosty należy nadzór nad przygotowaniem posiedzeń Zarządu Powiatu oraz jego prowadzenie.

Członkowie Zarządu Powiatu
Do obowiązków członka Zarządu należy:
1) udział w posiedzeniach Zarządu,
2) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu,
3) składanie oświadczeń woli w imieniu Powiatu na podstawie imiennych upoważnień, wynikających z uchwał Zarządu,
4) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu, stosownie do zakresu zadań,
5) realizacja zadań powierzonych przez Zarząd.
W zakresie prac Zarządu, nieetatowi członkowie Zarządu zajmują się w szczególności sprawami:
1. Radny – członek Zarządu Paweł Galbierczyk:
– sprawy infrastruktury oraz przygotowania i realizacji inwestycji powiatowych,
– sprawy mienia komunalnego i gospodarki przestrzennej,
– sprawy rolnictwa i leśnictwa,
– sprawy ochrony środowiska.
2. Radna – członkini Zarządu Anna Mądra:
– sprawy oświaty, kultury i sportu,
– sprawy organizacji społecznych, związkowych, rolniczych, emeryckich oraz innych.
– sprawy promocji i rozwoju,
– sprawy finansowo-gospodarcze,
– sprawy bezpieczeństwa publicznego.
3. Radny – członek Zarządu Marek Nowiński:
– sprawy ochrony zdrowia,
– sprawy pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
– współpraca z warsztatami terapii zajęciowej i środowiskowymi domami samopomocy,
– sprawy bezrobocia, rynku pracy i przedsiębiorczości.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content