AktualnościWszystkie

Pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu

27 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu VI kadencji samorządu powiatowego. Zarząd Powiatu od 20 listopada pracuje w nieco zmienionym składzie – Jana Puchałę i Maksymiliana Ptaka zmienili: Marianna Powązka i Stefan Hebisz.
Jak zawsze w obradach Zarządu uczestniczyli: sekretarz powiatu Ireneusz Jeziorny i skarbnik Czesław Mitmański.
Przewodniczący Zarządu – starosta Lech Janicki rozdysponował między członków Zarządu zadania w poszczególnych obszarach działalności.
I tak, do zadań starosty należy nadzór nad działalnością wydziałów starostwa: Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Finansowego, Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Zarządzania Drogami Powiatowymi. Ponadto do starosty należy nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, Domu Dziecka w Ostrzeszowie, domów pomocy społecznej w Kochłowach, Kobylej Górze i Marszałkach,     Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach, a także nadzór nad działalnością powiatowych inspekcji, służb i straży oraz nad sprawami zdrowia publicznego.
Do obowiązków wicestarosty należy podejmowanie czynności z zakresu zadań starosty, na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez starostę albo w przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia działań pod nieobecność starosty. Do zadań wicestarosty należy nadzór nad działalnością następujących wydziałów starostwa: Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju, Komunikacji oraz Budownictwa i Środowiska. Do wicestarosty należy także nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu: zespołów szkół nr 1 i nr 2, I Liceum Ogólnokształcącego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ponadto do wicestarosty należy nadzór nad przygotowaniem posiedzeń Zarządu Powiatu oraz ich prowadzenie.
Do obowiązków członków Zarządu Powiatu należy: udział w posiedzeniach Zarządu, realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu, składanie oświadczeń woli w imieniu powiatu na podstawie imiennych upoważnień, wynikających z uchwał Zarządu, przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu, stosownie do zakresu zadań, realizacja zadań powierzonych przez Zarząd.
Poszczególni członkowie Zarządu zajmują się następującymi sprawami:
Stefan Hebisz: infrastruktury oraz przygotowania i realizacji inwestycji powiatowych, mienia komunalnego i gospodarki przestrzennej, rolnictwa i leśnictwa oraz ochrony środowiska.
Adam Mickiewicz: oświaty, kultury i sportu, organizacji społecznych, związkowych, rolniczych, emeryckich i in.,  promocji i rozwoju, finansowo-gospodarczymi oraz bezpieczeństwa publicznego.
Marianna Powązka: pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, współpracy z warsztatami terapii zajęciowej i środowiskowymi domami samopomocy, ochrony zdrowia, bezrobocia, rynku pracy i przedsiębiorczości oraz sprawami oświaty, kultury i sportu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content