AktualnościWszystkie

Orzekanie o niepełnosprawności – komunikaty

Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrzeszowie informuje, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną, posiedzenia składów orzekających po 16 marca br. zostały zawieszone.
Ze względu na interesy osób niepełnosprawnych powiatowy zespół podjął działania, które pozwolą na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności.
Lekarze dokonują weryfikacji dokumentacji medycznej dołączonej do wniosków oczekujących na rozpatrzenie. Jeśli uznają, że zgromadzona dokumentacja jest wystarczająca do wydania orzeczenia, to Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności niezwłocznie wyznaczy termin posiedzenia składu orzekającego w trybie zaocznym, tj. bez udziału osoby orzekanej.
O terminie załatwienia wniosku Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności poinformuje listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Orzeczenia zostaną przesłane zainteresowanym osobom listownie.
Obsługa zainteresowanych osób :
tel. 62 732 07 55, 519 332 755     
e- mail: zespol.orzekania@pcpr.powiatostrzeszowski.pl
Wnioski, pisma i dokumenty można wrzucać do skrzynki znajdującej się przed budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Uwaga!
Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020r.: „§ 2. 1. Z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w okresie od dnia 8 marca 2020 roku do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w przypadku gdy lekarz:
1) przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, ocena może być wydana bez badania, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1;
2) członek powiatowego zespołu uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, ocena może być wydana bez badania, o którym mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1.
2. W przypadku określonym:
 1) w ust. 1 pkt 1, skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego;
 2) w ust. 1 pkt 2, lekarz – członek powiatowego zespołu może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień bez uczestnictwa osoby zainteresowanej.
§ 3. Z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane członkowi powiatowego zespołu przez wojewodę, którego ważność upływa w terminie od dnia 8 marca 2020 r., zachowuje ważność do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego zaświadczenia.”

Posiedzenia komisji odbywać się będą  bez udziału osoby zainteresowanej, na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej .
O terminach posiedzeń Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności będzie informować telefonicznie lub listownie.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content