AktualnościPrzypięte na stronie głównejWszystkie

Opieka krótkoterminowa i wytchnieniowa w DPS Marszałki – zapraszamy

Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach uruchomił realizację świadczenia usług wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego dla osób pełnoletnich, wymagających wsparcia z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niebędących mieszkańcami domu. Krótkoterminowe całodobowe pobyty mogą służyć również okresowej opiece nad osobą z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Na świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego w DPS Marszałki przeznaczone zostały 2 miejsca.

Usługi wsparcia krótkoterminowego są przyznawane osobie, która ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga doraźnej pomocy w formie pobytu całodobowego, ze względu na czasowe ograniczenie możliwości zapewnienia właściwego wsparcia w miejscu zamieszkania przez osoby na co dzień sprawujące opiekę nad tą osobą.

Rodzaj i zakres usług wsparcia krótkoterminowego uzależniony jest od sytuacji osoby wymagającej wsparcia oraz jej indywidualnych potrzeb. Usługi wsparcia krótkoterminowego realizowane w formie pobytu całodobowego będą adekwatne do zakresu usług realizowanych przez dom pomocy społecznej na rzecz mieszkańców.

Usługi wsparcia krótkoterminowego realizowane w formie pobytu całodobowego mogą być przyznane na czas określony nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia pobytu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o nie więcej niż kolejne 30 dni w roku kalendarzowym.

Usługi wsparcia krótkoterminowego całodobowego świadczone przez Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach obejmują:

1) W zakresie potrzeb bytowych:
a) zapewnienie miejsca zamieszkania,
b) zapewnienie wyżywienia,
c) utrzymanie czystości.

2) W zakresie świadczenia usług opiekuńczych:
a) pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnację.

3) W zakresie usług wspomagających:
a) udział w terapii zajęciowej,
b) podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,
c) umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych.

Wysokości opłat w 2024 r. za świadczenie przez Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach usług wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego wynosi za dzień pobytu 1/30 kosztu utrzymania mieszkańca na dany rok. Koszt utrzymania mieszkańca w roku 2024 wynosi 6.325 zł miesięcznie. Istnieje możliwość dopłaty przed gminę kierująca do ponoszonej odpłatności.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego w DPS w Marszałkach prosimy o kontakt telefoniczny z kierownikiem Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego: tel. 62 732 07 00, e-mail: awajswardega@dpsmarszalki.pl

Opieka wytchnieniowa

Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach zaprasza do korzystania z nowej formy wsparcia, jaką jest opieka wytchnieniowa. Jej celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.) poprzez udzielenie czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki tej formie wsparcia osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki

w zakresie potrzeb życia codziennego.

Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu całodobowego, może być realizowana przez 14 dób dla jednej osoby w roku. Usługa wytchnieniowa w ramach pobytu całodobowego wynosi co najmniej 12 godzin nieprzerwanego świadczenia usługi i obejmuje nocleg osoby z niepełnosprawnością, co najmniej

w godzinach 22.00–6.00. Jedna doba usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego nie przekracza 24 godzin nieprzerwanego świadczenia usługi.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnego wsparcia w ramach opieki wytchnieniowej prosimy o kontakt telefoniczny z kierownikiem Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach: tel. 62 732 07 00, e-mail: awajswardega@dpsmarszalki.pl

Powiat ostrzeszowski otrzymał dofinansowanie w programie finansowanym z Funduszu Solidarnościowego na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach opieki wytchnieniowej dla 3 osób. Jest to program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Opieka wytchnieniowa jest opłacana ze środków ministerstwa.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content