AktualnościWszystkie

Ogłoszenie o  naborze członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie powiatu ostrzeszowskiego na 2023 rok w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w 2023 roku, Starosta Ostrzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert.

Kandydatem na członka komisji konkursowej może być osoba, która:
1) zostanie wskazana przez organizację pozarządową lub inny podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmiot biorący udział w danym konkursie;

2) nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;

3) korzysta z pełni praw publicznych.

Praca w komisji jest nieodpłatna.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, który zamieszczamy poniżej, osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego, pok. nr 28 parter) lub drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów (decyduje data wpływu).

Termin składania zgłoszeń upływa 25 stycznia 2023 r.

Podstawę prawną powyższego działania stanowi uchwała nr LI/260/2022 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z 30 września 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. Wszelkie informacje związane z niniejszym ogłoszeniem można uzyskać w Wydziale Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju, pok. 6, tel. 62 732 00 65 lub pod adresem e-mail: pomykala@powiatostrzeszowski.pl

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content