AktualnościWszystkie

Ocena zasobów pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina, powiat i samorząd województwa co roku przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, którą przedstawiają odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, sejmikowi województwa. Ocena ta wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.
Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie przyjął Ocenę zasobów pomocy społecznej na ostatnim swoim posiedzeniu. Dokument został skierowany pod obrady Rady Powiatu.
Określone w opracowaniu zasoby pomocy społecznej powiatu ostrzeszowskiego obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący.
Ocena zasobów pomocy społecznej dla powiatu ostrzeszowskiego za 2023 rok została przygotowana na podstawie danych zebranych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRiPS. Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych.
Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom powiatu podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku.
We wnioskach końcowych Oceny zasobów pomocy społecznej zauważa się między innymi:
– wzrost liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej,
– zwiększenie potrzeb w zakresie liczby nowych rodzin zastępczych,
– wzrost potrzeb w zakresie pomocy psychologicznej,
– zapotrzebowanie na pomoc wytchnieniową dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi,
– wzrost liczby osób umieszczonych,
– największa grupa klientów PCPR to osoby doznające przemocy, rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osoby z zaburzeniami psychicznymi,
– występuje pilna potrzeba realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz programu psychologiczno-terapeutycznego,
– konieczność realizowania szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content