AktualnościWszystkie

Ocena zasobów pomocy społecznej

Zarząd Powiatu na swoim ostatnim posiedzeniu zapoznał się z Oceną zasobów pomocy społecznej dla powiatu ostrzeszowskiego za 2021; dokument sporządzony przez dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożenę Powązkę zostanie teraz skierowany pod obrady Rady Powiatu.

Dokument zawiera dane o sytuacji demograficznej i społecznej, dane o korzystających z pomocy i wsparcia, a także takie rozdziały jak: Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia, Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, Zatrudnienie pomocnicze, Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej, Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, Aktywność projektowo-konkursowa, Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia.

Ocena zasobów pomocy społecznej dla powiatu ostrzeszowskiego za 2021 rok została przygotowana na podstawie danych zebranych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRiPS. Zebrane dane umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom samorządowym powiatu podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku.  

W 2021 roku odnotowano zwiększenie liczby klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej, wzrost liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, zwiększenie potrzeb w zakresie tworzenia nowych rodzin zastępczych, wzrost potrzeb w zakresie pomocy psychologicznej, zapotrzebowanie na pomoc wytchnieniową dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi, zapotrzebowanie na miejsce w DPS – dla osób przewlekle somatycznie chorych. Największą grupę klientów PCPR stanowią osoby doznające przemocy, rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Obecnie w powiecie ostrzeszowskim jest zarejestrowanych (PESEL) ok. 1740 osób z Ukrainy, w tym ok. 714 dzieci. Od 24 lutego br. PCPR wspólnie z ZHR Obwód Ostrzeszowski i wolontariuszami organizuje pomoc dla ludności Ukrainy: miejsca noclegowe, zbieranie darów od społeczności lokalnej, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli, powiatu, pomoc z krajów UE. Pomoc rzeczowa przeznaczona była dla ludności Ukrainy, która przybyła do powiatu ostrzeszowskiego. Ponadto zorganizowano 24 transporty do Ukrainy (dwa kolejne są w fazie przygotowań).

Pracownicy PCPR pomagają także w poszukiwaniu mieszkań dla uchodźców.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content