Nieodpłatna pomoc prawna

harmonogram pracy radców i adwokatów w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie – 2020 

************************************************************************

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) informujemy o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj.Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

Od 19 marca 2020 roku do odwołania w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ostrzeszowskiego zawiesza się udzielanie porad osobiście.

Adwokaci oraz radcy prawni obsługujący punkty będą pracować zdalnie i udzielać porad tylko i wyłącznie przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

PUNKT PROWADZONY W STAROSTWIE POWIATOWYM:

w godz. 11:30 – do 15:30

 

     *******************

PUNKTY W GMINACH:

w godz. 11:30 – do 15:30 tel. kom. 514 508 484 oraz  607 516 232 

 

pytania może również przesyłać mailowo na adres:

email: npp@powiatostrzeszowski.pl

************************************************************************

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE

UL 21-STYCZNIA 2 I. PIĘTRO POK. NR 35

tel. 62 732-00-19

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 62 732 00 55 lub mailowo na adres npp@powiatostrzeszowski.pl Osoby bez rezerwacji wizyty będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia do punktu, pod warunkiem dostępności miejsc. W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w danym dniu, osobie zgłaszającej zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu.

Godziny przyjęć: od poniedziałki do piątku od 11:30 – 15:30

W punkcie przyjmują radcy prawni wyznaczeni przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu:

– radca prawny Małgorzata Dubis – Łępa

– radca prawny Radosław Cegła

– adwokat Jagoda Urbaniak-Giernalczyk

– adwokat Anna Gabryś

– adwokat Karolina Kaźmierczak-Kokot

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

harmonogram pracy radców i adwokatów w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie – 2020 

PUNKT

NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY  PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 62 732 00 55 lub mailowo na adres npp@powiatostrzeszowski.pl Osoby bez rezerwacji wizyty będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia do punktu, pod warunkiem dostępności miejsc. W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w danym dniu, osobie zgłaszającej zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.

– Grabów nad Prosną, ul Kaliska 22

– Kraszewice, ul. Wieluńska 53

– Mikstat, ul Kościuszki 4,

– Doruchów, ul. Kępińska  13

– Kobyla Góra, Pl. Wiosny Ludów 1,

– Czajków Urząd Gminy

Punkt zorganizowany w pięciu lokalizacjach. W tym celu zawarto stosowne porozumienia z gminami. Prowadzenie tego punktu powierzone zostało organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Prowadzenie tego punktu powierzono Związkowi Młodzieży Wiejskiej
z siedzibą w Warszawie: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 6/6, numer KRS 0000179144.

W punkcie tym nieodpłatna poradnictwo obywatelskie może być świadczona przez radcę prawnego, adwokata oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy.

Harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego to:

Poniedziałki:               Kraszewice                                                  11.30 – 15.30

Wtorki:                         Doruchów                                                      7.30 – 11.30

Środy:                           Mikstat                                                            7:45 – 11.45

Czwartki:                    co drugi tydzień  Kobyla Góra*/Czajków*                   7.30 – 11.30 / 11.30 – 15.30

Piątki:                         Grabów nad Prosną                                     7.30 – 11.30

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

Załączniki: 

 1. Załącznik 1 Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o npp, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
 3. Klauzula w sprawie przetwarzania danych osobowych nieodpłatna pomoc prawna (RODO) 2019
 4.  Karta_informacyjna_NPP_2019
 5. Karta_informacyjna_NPO_2019

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”,o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • nieodpłatną mediację,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 • w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują:

 • osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej
 • Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielający pomocy prawnej

 1. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.
 2. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 3. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, na obszarze powiatu.
 4. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez starostę, o której mowa w art. 8a ust. 1