Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

    Informacja

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie Wydział Budownictwa i Środowiska informuje że w miesiącach  lipiec, sierpień i wrzesień   2017 r.  na terenie gminy Czajków realizowane było przedsięwzięcie pn.,,Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów  i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących wł. Skarbu Państwa będących własnością osób fizycznych położonych w gm. Czajków.” Przewidywana powierzchnia lasów stanowiących własność osób fizycznych przewidywana do objęcia pracami urządzeniowymi  wynosiła około 1880 ha.

Przedsięwzięcie w  95% sfinansowane  było ze środków pieniężnych  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu  przy ul. Szczepanowskiego 15a.           
Dotacja z WFOŚ i GW w Poznaniu wynosiła  60 477,09  zł
Środki własne powiatu ostrzeszowskiego wynosiły 3404,91 zł.

Dzięki dotacji   WFOŚ i GW w Poznaniu  na zlecenie  powiatu ostrzeszowskiego specjalistyczny podmiot wykonawstwa urządzeniowego  urządził lasy  stanowiące własność osób fizycznych położonych na terenie gm. Czajków w obrębach ewidencyjnych: Czajków, Klon, Michałów, Muchy i Salomony (za wyjątkiem obrębu ewidencyjnego Mielcuchy).

Uproszczone plany urządzenia lasu są podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowanym dla posiadaczy lasów stanowiących  własność  osób fizycznych  położonych na terenie gm. Czajków i Starosty Ostrzeszowskiego  sprawującego    ustawowy nadzór nad lasami prywatnymi położonymi na terenie powiatu ostrzeszowskiego, który zawiera  opis i ocenę lasu na dzień 1 stycznia 2018 r., zadania i sposoby prowadzenia trwałej, zrównoważonej  i prawidłowej gospodarki leśnej.          Ponadto ww. plany są  podstawą do naliczenia podatku leśnego dla wójta gminy Czajków.

U.p.u.l. zostały opracowane  na okres 1 stycznia   2018 do dnia  31 grudnia 31 grudnia 2027 r.  dla   ww. obrębów ewidencyjnych   i zatwierdzone przez Starostę Ostrzeszowskiego po uprzednim  wyłożeniu projektów u. p. u. l.  na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy Czajków.                              O wyłożeniu projektu dokumentacji zostali powiadomieni właściciele lasów przez Wójta Gminy Czajków.
Dodatkowo pracownik wykonawcy projektu  dokumentacji leśnej  w dniach  15, 16 i 17 listopada 2017 r. pełnił dyżur w Urzędzie Gminy Czajków  w celu wyjaśnienia zainteresowanym właścicielom lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie gm. Czajków

U.p.u.l.  zostały zatwierdzone przez Starostę Ostrzeszowskiego po:

–  rozpatrzeniu wniosków i zastrzeżeń  zainteresowanych właścicieli lasów,                                – uzyskaniu pozytywnej opinii właściwie terytorialnie Nadleśniczego Nadleśnictwa Przedborów,

– uzyskaniu pozytywnej opinii sanitarnej Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,

– po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu na odstąpienie  od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko.

Sporządzenie u. p. u. l. dla gm. Czajków  zapewni prawidłowe  prowadzenie  gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność osób fizycznych   przez ich właścicieli  pod nadzorem Starosty Ostrzeszowskiego, co przyczyni się do zachowania trwałości lasów, ich ciągłości, bioróżnorodności organizmów w nich bytujących  oraz wpłynie korzystnie  na równowagę przyrodniczą tj. zdrowie, klimat, powietrze, wodę, warunki życia człowieka oraz innych organizmów.

Zaś realizacja przez właścicieli lasów zadań gospodarczych zawartych w u. p. u.l korzystnie wpłynie na  stan środowiska, a tym samym na zdrowie  mieszkańców gm. Czajków.

 

 

 

 

- nfosigw.jpg

 

Tytuł projektu

„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego” 

Powiat Ostrzeszowski w ramach umowy zawartej w dniu 29.12.2015 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymał dofinansowanie w ramach  programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zarządzanie energią
w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego”

Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje termomodernizację 6 obiektów (11 budynków) zlokalizowanych na terenie naszego powiatu, tj.:

1. Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze,

2. Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach,

3. Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach:

a)  Budynek Główny

b)  Mieszkalno-Terapeutyczny

4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie

5. Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie:

a)      Budynek Główny (ABC)

b)      Budynek D

c)      Budynek Hali Sportowej

d)     Budynek Warsztatów

6. Zespół Szkół nr 2 w Ostrzeszowie:

a)      Budynek Główny

b)      Budynek Warsztatów

W ramach zadania jest wykonywane m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu poddasza, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizacja kotłowni olejowej, wymiana grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych, zastosowanie baterii energooszczędnych w pomieszczeniach sanitarnych, wymiana oświetlenia na energooszczędne, a także wykonanie systemu zarządzania energią w budynkach szkolnych. 

Koszt przedsięwzięcia

Całkowita kwota dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn.: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego” wynosi – 1 508 150,00 zł

Ewa Jarych
Back to top button
Skip to content