Mam sprawę – druki do pobrania

Wydział Komunikacji

Rejestracja i Ewidencja Pojazdów

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

Transport, działalność gospodarcza

Opłata komunikacyjna:
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
Nr rachunku: 19 8413 0000 0111 6857 2000 0102

Opłata skarbowa
Urząd Miasta i Gminy
25 1090 1173 0000 0000 1700 5753

Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 roku znów obowiązuje termin 30 dni na rejestrację pojazdu, który nie jest pojazdem nowym, a został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE oraz na zawiadomienie o zbyciu bądź nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terenie kraju.

W marcu ubiegłego roku z uwagi na pandemię koronawirusa ustawodawca wprowadził wydłużony do 180 dni termin na powyższe czynności. Przepis ten obowiązywał jednak tylko do 31 grudnia 2020. Od 1 stycznia 2021 powraca termin 30 DNI.

Termin ten obowiązuje wszystkich, którzy sprowadzili lub zakupili pojazd po 1 stycznia 2021 roku.

Przekroczenie 30-dniowego terminu w wyżej wymienionych przypadkach, może/będzie skutkować nałożeniem kary w wysokości od 200 zł do 1.000 zł, dlatego przypominamy o tym obowiązku.

Zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu, o których mowa wyżej można dokonać elektronicznie za pomocą ePUAP. Można je również wysyłać pocztą lub złożyć osobiście do wystawionej przy wejściu do starostwa urny podawczej. Niezależnie od wybranej formy, do wypełnionych wniosków należy dołączyć kopię dokumentu przenoszącego prawa własności pojazdu.

Pełnomocnictwa i oświadczenia:

Pełnomocnictwo – osoba

Pełnomocnictwo – firma

Pełnomocnictwo odbiór prawa jazdy

Obowiązek informacyjny RODO – ogólna informacja 

Kierownik wydziału:

Wniosek o czasowa/stałą zmianę organizację ruchu.

Wniosek zezwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny.

Obowiązek informacyjny  RODO

Obowiązek informacyjny RODO do wnisoku o zarządzanie ruchem i zezwolenie na wykorzystanie na drogach w sposób szczególny 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Wolniej Chłopcy

Zapinaj Pasy

Bez Pasów Bez Przebaczenia

Obudź się Zmęczenie Zabija

MARC – imieniny

Odprowadzę Cię do Domu 1

Odprowadzę Cię Do Domu 2

Nie Jedź po Pijaku

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (sprawy obywatelskie)

Komunikat odnośnie informacji paszportowej

Informacja paszportowa

Sprowadzanie zwłok z zagranicy- informacje

Sprowadzanie zwłok z zagranicy- wniosek

Stowarzyszenia zwykłe

Wydział Budownictwa i Środowiska (budownictwo)

Druki wniosków do pobrania

Wydział Budownictwa i Środowiska (środowisko)

Wzory dokumentów

Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju (oświata)

Zgłoszenie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej  prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną

Wniosek rodzica o skierowanie do kształcenia specjalnego

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu nauczyciela mianowanego

Rejestracja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wnioski do pobrania

Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi

Załatwiane sprawy

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego,

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego,

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzeń obcych, zjazdu w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przyłączy sieci infrastruktury technicznej ( wod-kan itp.) do budynków, lokalizacja w pasie drogowym, zjazdu, chodnika, napowietrznych linii telekomunikacyjnych i energetycznych. Remonty, przebudowy obiektów w pasie drogowym,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,

Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,

Wykaz dróg powiatowych

Formularz zgłoszenia z OC Dróg dla poszkodowanego – Szkoda  majątkow

Formularz zgłoszenia z OC Dróg dla poszkodowanego – Szkoda osobow

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem roszczenia

Mapa dróg Powiatu Ostrzeszowskiego

Mapa dróg Powiatu Ostrzeszowskiego z podziałem na gminy

Interaktywna mapa z numerami dróg powiatu ostrzeszowskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie

Back to top button
Skip to content