AktualnościWszystkie

LXX sesja Rady Powiatu – sprawozdanie komisji rewizyjnej

Rada Powiatu w Ostrzeszowie przyjęła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2023 roku. Sprawozdanie złożył przewodniczący komisji Adam Grzyb. Wraz z nim w komisji pracują: Krystyna Sikora, Arkadiusz Suchanecki, Ignacy Śmiatacz i Joanna Krzyżańska-Hyłka

Zgodnie z planem kontroli w 2023 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła 7 kontroli kompleksowych oraz jedną kontrolę kompleksową nieujętą w rocznym planie działania. Zasadniczym przedmiotem kontroli były zagadnienia związane z gospodarką finansową powiatu, głównie wykorzystania środków budżetowych realizowanych zarówno przez Zarząd Powiatu, Starostwo Powiatowe, jak i jednostki organizacyjne. Zagadnienia te badano pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości, mając na względzie także zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja Rewizyjna oprócz realizacji zadań kontrolnych, zajmowała się także kontrolą i analizą rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu oraz przygotowaniem wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2022 rok. Funkcje kontrolne Komisja Rewizyjna realizowała poprzez zespoły powoływane przez przewodniczącego komisji.

Kontrole w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu:
1. Kontrola wybranych umów najmu i użyczenia.
2. Kontrola zakupu budynku byłego banku PKO BP w Ostrzeszowie.
3. Kontrola funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie.
4. Kontrola działań restrukturyzacyjnych Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
5. Kontrola funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie.
6. Kontrola funkcjonowania przewozów autobusowych.

Ponadto Komisja Rewizyjna przeprowadziła obligatoryjne badanie i kontrolę:
a) rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego za 2022 rok,
b) sprawozdania finansowego powiatu ostrzeszowskiego za 2022 rok,
c) analizę mienia komunalnego Powiatu Ostrzeszowskiego.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła także kontrolę kompleksową, nieobjętą rocznym planem działania, w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia. Jej zakres dotyczył:
a) celowości i zasadności wydatkowania tzw. środków covidowych przekazanych dla OCZ sp. z o.o.;
b) gospodarki paliwowej;
c) przetargów przeprowadzonych w latach 2020-2022
d) zakupu środków trwałych w latach 2020-2022;
e) działalności komercyjnej w OCZ sp. z o.o.;
f) realizacji wniosków i zaleceń Rady Nadzorczej OCZ sp. z o.o. w latach 2020–2022;
g) zakupu wyżywienia przeznaczonego dla pracowników i pacjentów OCZ sp. z o.o.
h) gospodarowania środkami finansowymi w administracji szpitala z puli pieniędzy pozyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia związanych z funkcjonowaniem szpitala oraz wysokość kontraktów adekwatnych do potrzeb lecznictwa.

Plan pracy na 2023 rok nie został w całości wykonany. Komisja podjęła decyzję o nierealizowaniu kontroli z punktu 4 z uwagi na planowany audyt w OCZ Sp. z o.o. z udziałem członków Komisji Rewizyjnej oraz podmiotu zewnętrznego.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content