AktualnościWszystkie

Kwalifikacja wojskowa 2024

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, od dnia 1 lutego do 30 kwietnia 2024 roku odbywa się kwalifikacja wojskowa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.   

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Czynności podejmowane w ramach kwalifikacji wojskowej są prowadzone przez powiatowe komisje lekarskie oraz wojewódzkie komisje lekarskie, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz szefa wojskowego centrum rekrutacji.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej dla województwa wielkopolskiego, na terenie powiatu ostrzeszowskiego kwalifikacja rozpoczyna się 5 lutego i trwa do 21 lutego 2024 roku.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ostrzeszowie jest sala sesyjna starostwa powiatowego, (wejście od strony parku), gdzie zostały zapewnione odpowiednie warunki sanitarne.

Do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską wezwano mężczyzn urodzonych w 2005 roku oraz urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy jeszcze nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej wezwano również kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą naukę na kierunkach, o których mowa powyżej.

Wójtowie lub burmistrzowie wzywają osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych. Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Wielkopolskiego, które zostało rozplakatowane
na terenie całego powiatu od 12 stycznia 2024 roku.

Zgłaszający się do kwalifikacji wojskowej obowiązany jest przedstawić:

  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
  3. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.          

         Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok. nr 40, tel. 62-732 00 88 /56/ oraz w urzędach miast i gmin powiatu ostrzeszowskiego.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content