AktualnościWszystkie

Komunikat geodezyjny

Starosta Ostrzeszowski informuje, że w uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przystąpiono do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegających na założeniu ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej: 301803_5 Grabów nad Prosną – obszar wiejski.
Podstawę prawną powyższych prac stanowi ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393).
Wykonawcą projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Grabów nad Prosną – obszar wiejski wyłonionym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych jest firma pod nazwą GEOSERWIS Spółka z o.o. z siedzibą: ul. Armii Krajowej 25/3, 48-300 Nysa. Osoby reprezentujące Wykonawcę będą posiadały stosowne upoważnienia Starosty Ostrzeszowskiego.
W wyniku prac modernizacyjnych zostanie sporządzony projekt operatu opisowo-kartograficznego. Zgodnie z art. 24a ust.4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie podlegał, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu wszystkich zainteresowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. Starosta Ostrzeszowski poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, przez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie oraz Urzędu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, a także poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym, w celu umożliwienia zgłaszania uwag każdemu, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w ww. projekcie, a zgłaszający uwagi zostaną poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia.
Po upływie okresu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków, o czym Starosta Ostrzeszowski poinformuje poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.
W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, zainteresowani będą mogli zgłaszać zarzuty do danych ujawnionych w operacie. Zarzuty wniesione po tym terminie będą traktowane jako odrębne wnioski o zmianę danych ewidencyjnych.
O uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutów, Starosta Ostrzeszowski rozstrzygnie w drodze decyzji, a do czasu rozstrzygnięcia, w stosunku do danych objętych postępowaniem, dane ujawnione w operacie nie będą
wiążące.
Zobowiązuje się organy administracji publicznej oraz inne instytucje, w których posiadaniu znajdują się dane o budynkach i lokalach do ich udostępnienia Wykonawcy prac. Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele oraz inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty, budynki i lokale zobowiązani są do umożliwienia wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz udzielenia i dostarczenia informacji o budynkach i lokalach.

Starosta Ostrzeszowski
Lech Janicki

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content