AktualnościWszystkie

Komisje o ubiegłorocznym budżecie

Komisje branżowe Rady Powiatu przyjęły sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu powiatu ostrzeszowskiego. Wspólne posiedzenie komisji, na którym skarbnik powiatu zreferował prawie stustronicowy dokument, odbyło się 16 kwietnia w sali sesyjnej starostwa powiatowego.
Budżet został przyjęty przez Radę Powiatu 28 grudnia 2017 roku. Planowane dochody wyniosły 63.848.408 zł, a planowane wydatki 64.005.883 zł. Deficyt budżetu w kwocie 157.475 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.190.712 zł sfinansowano wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok w kwocie 1.348.187 zł.
W ciągu roku Rada dokonała ośmiu zmian w budżecie, po których ostateczny plan dochodów budżetu wyniósł 67.305.377,40 zł, a wydatków budżetowych – 68.870.990,40 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła deficyt w kwocie 1.565.613 zł, który razem z zobowiązaniami z tytułu kredytów w wysokości 1.190.712 zł został sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 2.756.325 zł.
(…) Należy stwierdzić, że powiat ostrzeszowski w ramach przekazanych środków tj. dotacji, subwencji oraz uzyskanych środków własnych realizował nałożone zadania zgodnie z ustawowymi zapisami – skonkludował skarbnik Czesław Mitmański. Radni przyjęli sprawozdanie, wraz z towarzyszącą mu Informacją o stanie mienia komunalnego, bez uwag. Ostatecznie radni przyjmą sprawozdanie z wykonania budżetu oraz podejmą uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu na VIII sesji, którą zaplanowano na 20 maja.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content