AktualnościWszystkie

Informacja dla osób/firm zbierających lub przetwarzających odpady

Magazynujesz, zbierasz lub przetwarzasz odpady? Przeczytaj, jakie zmiany cię czekają!

Magazynujesz, zbierasz lub przetwarzasz odpady? Przeczytaj, jakie zmiany cię czekają!

Przedsiębiorca który ubiega się o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów musi dostarczać do organu, poza dokumentami dotychczas wymaganymi, także operat przeciwpożarowy oraz dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia roszczeń. Operat przeciwpożarowy mogą sporządzić tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, czyli np. rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych.
Nowe warunki uzyskiwania zezwoleń
Zabezpieczenie roszczeń na wypadek konieczności pokrycia kosztów wykonania zastępczego decyzji nakazującej usunięcie skutków niewłaściwego gospodarowania odpadami może być w formie depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej bądź umowy ubezpieczenia. Kwota zabezpieczenia będzie zależeć od łącznej masy odpadów, która zgodnie z treścią zezwolenia może być magazynowana w danej instalacji. Zabezpieczenie musi być utrzymywane przez cały okres obowiązywania zezwolenia. Przedsiębiorca jest zobowiązany również do przedłożenia zaświadczeń o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mają obowiązek złożenia zaświadczeń o niekaralności członków zarządu oraz wspólników.

Uwaga! Osoby skazane za przestępstwa przeciwko środowisku nie będą mogły prowadzić działalności związanej z gospodarowaniem odpadami ani wchodzić w skład podmiotów, które prowadzą taką działalność.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych musi wykazać prawo własności do terenu, na którym odpady będą zagospodarowane.

We wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów musi być określona maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów oraz maksymalna łączna masa wszystkich odpadów, które mogą być składowane jednocześnie. Wymagane jest również wskazanie całkowitej pojemności instalacji bądź innego miejsca magazynowania odpadów.

UWAGA! Gdy pojemność instalacji bądź innego miejsca magazynowania odpadów przekroczy 3 tys. Mg/rok zezwolenie wydaje marszałek województwa a nie starosta.

Straż Pożarna
Przed wydaniem zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów instalacja (obiekt budowlany) będzie sprawdzony przez komendanta Powiatowej Straży Pożarnej. Kontrolujący musi wydać postanowienie, które potwierdza, czy zostały spełnione wymogi zawarte w przepisach o ochronie przeciwpożarowej. Organ właściwy do wydania zezwolenia nie wyda go, gdy opinia Powiatowej Straży Pożarnej będzie negatywna.

Magazynowanie odpadów – co się zmieni

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów system kontroli ma umożliwiać rejestrowanie obrazu obejmującego całą powierzchnię magazynowanych lub składowanych odpadów z drogami dojazdowymi oraz pasem otaczającym o minimalnej szerokości 15 m. Obraz z kamery ma być dostępny w czasie rzeczywistym dla pracownika WIOŚ właściwego dla lokalizacji miejsca magazynowania lub składowania odpadów posiadających właściwości palne (np. RDF, papieru, tworzyw sztucznych).

Urządzenia techniczne powinny rejestrować obraz pozwalający na identyfikację osób w sposób ciągły przez całą dobę. Ponadto mają umożliwiać zastosowanie tzw. stop-klatki, a także wykonanie kopii i pobieranie zapisu w formie elektronicznej oraz określenie czasu i miejsca zarejestrowanych zdarzeń. Monitorowany teren powinien być stosownie oznakowany.

UWAGA! Rozporządzenie ma wejść w życie 22 lutego 2019 r.

Wprowadzenie nowych obowiązków wynika z nasilających się zjawisk niewłaściwego zagospodarowania odpadów, w tym również pożarów nagromadzonych odpadów. Prowadzenie wizyjnego sytemu kontroli powinno ułatwić nadzór nad działalnością w zakresie gospodarowania odpadami, a w przypadku pożaru ma pomóc ustalić przyczynę i ewentualnych sprawców takiego zdarzenia.

Informacja opracowana przez Wydział Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content