Biuro rzeczy znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych zawiadamia, że 7 lutego 2019   roku w okolicach placu Borek została znaleziona

pewna kwota pieniędzy. Więcej informacji można uzyskać w p. nr 40 Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, tel. 62 732 00 56/55.

****************************************************************************

Biuro rzeczy znalezionych, znajdujące się w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U.2015.397) informuje, że jest w posiadaniu następujących przedmiotów:

 1. Rower damski ALU-TOURING, kolor niebieski metalik
 2. Rower męski ENIKBREMEN, kolor srebrny metalik.

 W Z Y W A   S I Ę

osoby uprawnione do odebrania wyżej wymienionych rzeczy
do 20 marca 2020 roku

Po upływie tego terminu rzeczy znalezione stają się własnością znalazcy na mocy zapisów art.187 Kodeksu cywilnego (  j. t. Dz.U. 2017.459 ze zm.)

Osoby zgłaszające się do biura rzeczy znalezionych winny:
– opisać rzecz zagubioną, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne
– przedstawić dowody potwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu, numer seryjny, własne oznaczenia, opis widocznych śladów zużycia).

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63- 500 Ostrzeszów
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pokój 40 (I piętro), w godzinach 8.00-15.00
osoba do kontaktu: Maria Gąsiorek
tel.: +48 62 7320056 /55/
e-mailobywatelski@powiatostrzeszowski.pl

**********************************************************************************************

Podstawa prawna funkcjonowania:

 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397)
 • art. 183-189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

WŁAŚCIWOŚĆ STAROSTY LUB INNYCH PODMIOTÓW

w sprawach rzeczy znalezionych 

 • Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.
 • Kto znalazł rzecz w cudzym pomieszczeniu niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zajmującą pomieszczenie i na żądanie tej osoby oddaje jej rzecz na przechowanie. Jeżeli osoba zajmująca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy właściwego starostę.
 • Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, o których mowa w art. 21 ust. 4 ustawy, lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście.
 • Kto znalazł rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Policja niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.
 • Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, w innym budynku lub w pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo w środku transportu publicznego, oddaje rzecz
  zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy

PRAWO ŻĄDANIA ZNALEŹNEGO

 • Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.
 • W przypadku, gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.

PRAWO DO NAGRODY

 • W przypadku, gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda. Rodzaje, wysokość, a także warunki i tryb przyznawania nagród określa minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w drodze rozporządzenia.

ZASADY NABYCIA WŁASNOŚCI RZECZY ZNALEZIONEJ

 • Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
 • Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
 • Poniesione przez znalazcę lub przechowującego koszty przechowania lub utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru, obciążają osobę uprawniona do odbioru rzeczy.
 • Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.

Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.