AktualnościWszystkie

Uchwalono przyszłoroczny budżet powiatu ostrzeszowskiego

Rada Powiatu uchwaliła przyszłoroczny budżet powiatu ostrzeszowskiego. Projekt uchwały przedstawił radnym starosta Lech Janicki.
Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Finansów i Mienia Rady Powiatu, projekt przyszłorocznego budżetu oceniła pozytywnie. Uchwałę budżetową Rada Powiatu podjęła czternastoma głosami za; dwoje radnych wstrzymało się od głosu.
Radni przyjęli także towarzyszącą przyszłorocznemu budżetowi uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2019-2022. Tu również dwoje radnych wstrzymało się od głosu, pozostali głosowali za przyjęciem dokumentu.

Dochody powiatu ostrzeszowskiego na 2019 rok zaplanowano w wysokości 68.947.674 zł, co w stosunku do projektu planu na 2018 rok w kwocie 62.846.188 zł stanowi 109,71%.
Ogólna kwota subwencji ogólnej dla powiatu zaplanowana została w wysokości 25.470.424 zł, co stanowi 110,34% w stosunku do planu 2018 roku.
Wydatki powiatu na 2019 rok zaplanowano w wysokości 67.756.962 zł, co w stosunku do planu na 2018 rok w kwocie 63.003.663 zł stanowi 107,54%.

Uchwała budżetowa  określa:

  1. prognozowane dochody budżetu powiatu ostrzeszowskiego z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych
  2. wydatki budżetu powiatu ostrzeszowskiego z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz zadań zleconych, własnych, zadań na podstawie porozumień i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych
  3. przeznaczenie nadwyżki budżetu powiatu
  4. przychody budżetu
  5. rozchody budżetu
  6. dotacje z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  7. rezerwę ogólną i celową
  8. wydatki i zakupy inwestycyjne
  9. plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

 

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content