Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.
  z 2021 r., poz. 1990 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1246).

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1990 ze zm.) to podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb.

Dokumenty:

Wniosek właściciela/władającego nieruchomościami wykazanego w ewidencji gruntów
i budynków.

Wzór wniosku – link

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową.

Wzór pełnomocnictwa – link

Miejsce złożenia dokumentów

 1. Osobiście lub pocztą:
  Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  ul. Zamkowa 31
  63-500 Ostrzeszów
  Biuro podawcze: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
 1. E-dokument
  Wnioski utrwalone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, składa się na adres Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – /9l93jc4jr2/skrytka

Opłaty

 1. Opłata skarbowa
  • za wydanie decyzji administracyjnej wnioskodawca uiszcza opłatę skarbową
   w wysokości 10 zł, wpisując w tytule: „wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji” ,
  • pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy/władającego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł,
  • dowód opłaty za wydanie decyzji administracyjnej oraz za udzielone pełnomocnictwo należy załączyć do wniosku,
  • opłatę skarbową należy dokonać:
   • osobiście w kasie Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów lub
   • na rachunek bankowy: Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, numer konta 25 1090 1173 0000 0000 1700 5753
 1. Opłata za przeprowadzenie klasyfikacji
  • Wnioskodawca ponosi koszty związane z wykonaniem prac klasyfikacyjnych przez upoważnionego przez Starostę Ostrzeszowskiego klasyfikatora gruntów. Upoważniony klasyfikator dokonuje: analizy niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz sporządza projekt ustalenia klasyfikacji.
  • Klasyfikację gruntów przeprowadza biegły klasyfikator wyłoniony zgodnie
   z obowiązującym w organie regulaminem zamówień publicznych poprzez wystosowanie zapytania cenowego.
  • Po wszczęciu postępowania administracyjnego wnioskodawca zostaje wezwany do wpłaty zaliczki na poczet klasyfikacji gruntów w wysokości 100% kosztów związanych z wykonywaniem prac klasyfikacyjnych przez upoważnionego przez Starostę klasyfikatora.

Komórka prowadząca sprawę

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Ewidencja gruntów i budynków

Termin i sposób realizacji

Klasyfikacji gleboznawczej dokonuje się w drodze postępowania administracyjnego, do którego mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. W toku postępowania organ zleca klasyfikatorowi gruntów wykonanie opracowania dot. ustalenia rodzaju użytku gruntowego lub/oraz klasy bonitacyjnej gleby. W wyniku przeprowadzonego postępowania wydana zostaje decyzja, która stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany danych ewidencji gruntów i budynków.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 1. W przypadku osób prawnych do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie osoby, która podpisała wniosek, do reprezentowania właściciela (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego).
 2. Gleboznawczą klasyfikacją obejmuje się wyłącznie grunty rolne i leśne.
 3. Gleboznawczą klasyfikację z urzędu przeprowadza się w uzasadnionych przypadkach określonych w rozporządzeniu:
  • na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane,
  • na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych,
  • na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym,
  • na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych – w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji,
  • po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego,
  • po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Back to top button
Skip to content