AktualnościWszystkie

ZAZ zwolniony z obowiązku wpłaty nadwyżki do budżetu

Rada Powiatu w Ostrzeszowie, w drodze uchwały, zwolniła Samorządowy Zakład Budżetowy – Zakład Aktywności Zawodowej w Książenicach z obowiązku wpłaty do budżetu powiatu nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego, za 2019 rok.
Zakład Aktywności Zawodowej w Książenicach działa w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prowadzący zakład aktywności zawodowej przekazuje wpływy z dochodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na zakładowy fundusz aktywności.
Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba, że organ stanowiący jednostkami samorządu terytorialnego postanowi inaczej – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.
Zgodnie ze sporządzonym bilansem i rachunkiem zysków i strat za 2019 rok, ZAZ osiągnął nadwyżkę w wysokości 41 688,60 zł. Z uwagi na trudną sytuację finansową i niewielkie przychody osiągane z prowadzonej działalności gospodarczej zakład nie będzie w stanie przekazać kwoty nadwyżki na zakładowy fundusz aktywności bez pomocy finansowej  ze strony organizatora.      
Zakład Aktywności Zawodowej nie ma statusu przedsiębiorcy i nie posiada osobowości prawnej, więc nie może ubiegać się o wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach tarczy antykryzysowej. Obecny system rekompensat w związku z COVID-19 dla Zakładów Aktywności Zawodowej jest nieadekwatny do sytuacji zakładów i utraconych przez nie przychodów – wyjaśniał na XX sesji Rady Powiatu dyrektor ZAZ w Książenicach Marcin Łuczak.
Wziąwszy pod uwagę wszystkie okoliczności, Rada uznała za uzasadnione i konieczne zwolnienie zakładu z obowiązku wpłaty nadwyżki do budżetu powiatu i przekazanie przez zakład nadwyżki na zakładowy fundusz aktywności zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uchwałę podjęto na XX sesji Rady Powiatu w Ostrzeszowie, która odbyła się dzisiaj w trybie zdalnym.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content