AktualnościWszystkie

Zarząd Powiatu o działalności PUP

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności w 2021 roku Powiatowego Urzędu Pracy. Sprawozdanie na 169 posiedzeniu Zarządu złożyła dyrektor PUP Ewa Rycerska.

Na koniec grudnia 2021 r. liczba osób bezrobotnych w powiecie ostrzeszowskim wyniosła 737 (w tym 465 kobiet), w porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek o 329 osób. Stopa bezrobocia w powiecie na koniec grudnia 2021 wyniosła 3%; dla porównania w województwie wielkopolskim 3,1%, a skali kraju 5,4%).

W okresie 12 miesięcy 2021 r. zarejestrowanych zostało 1867 bezrobotnych. Średnio miesięcznie rejestrowano około 155 osób. W analizowanym okresie z ewidencji wyłączono 2196 osób, w tym 1190 z powodu podjęcia pracy.

W okresie 12 miesięcy 2021 r. pracodawcy zgłosili do PUP 2770 ofert pracy, o 359 więcej niż w roku ubiegłym. Zatrudnienie podjęło 1 190 osób bezrobotnych, w tym 108 osób w ramach subsydiowanych stanowisk pracy.

Na przestrzeni 2021 r. zostało przyjętych 3 818 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom (o 677 więcej niż przed rokiem), liczba złożonych zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców wyniosła 509.

W 2021 r. doradcy klienta objęli poradą indywidualną 508 osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym 323 kobiety; osoby bezrobotne do 30 r.ż, które stanowiły prawie połowę klientów, którym świadczono usługę poradnictwa zawodowego, a osoby długotrwale bezrobotne stanowiły około 1/3 klientów, osoby z terenów wiejskich stanowiły 65% klientów. Indywidualną informacją zawodową w 2021r. objęto 392 osoby bezrobotne i poszukujące pracy.

Na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, powiat ostrzeszowski otrzymał w 2021 r. środki Funduszu Pracy łącznie w wysokości 5 759 157,40 zł. w tym:
• środki wyliczone według obowiązującego algorytmu: 1 697 163 zł,

środki pozyskane z rezerwy, będącej w dyspozycji samorządu Województwa z przeznaczeniem na realizację projektów:
• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER: 1 477 979 zł
• Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny: 969 782 zł
• pozyskane środki na realizację programów finansowanych z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: 770 000 zł.
• Krajowy Fundusz Szkoleniowy: 540 900 zł.

Instrumenty rynku pracy są uzupełnieniem usług rynku pracy, finansowymi formami wsparcia zatrudnienia bezrobotnych, a także pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy. W roku 2021 aktywizacją zawodową objęto łącznie 512 w następujących formach: staże zawodowe (147), dotacje (118), wyposażenie stanowisk pracy (52), szkolenia (132), prace interwencyjne (46), roboty publiczne (10), bony na zasiedlenie (7).

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content